Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра філософії Про кафедру

Про кафедру


kf kubg 2016 1
1 - -----

Кафедра філософії
функціонує в КВНЗ «Київський університет імені Бориса Грінченка» з 1994 року. Її було створено на організаційних засадах кафедри українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів. На основі реорганізації структурного підрозділу Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка у 2004 р. почала функціонувати кафедра філософії й української культури, яку очолила кандидат філософських наук, доцент Мазур Тетяна Григорівна (2001-2007 рр.) Трансформаційні процеси кафедри було продовжено, коли вона ввійшла до складу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. На той час кафедрою філософії завідувала доктор філософських наук, професора Лозко Галини Сергіївни (2007-2012 рр.). У 2012 р. відбулися структурні організаційні зміни кафедри, яку очолила доктор філософських наук, професор Александрова Олена Станіславівна. В цей період кафедра поповнилася викладацьким складом кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства (суспільно-політичний блок). У зв’язку з реорганізаційними змінами – створенням Історико-філософського факультету, у 2016 р. завідувачем кафедри стала Ломачинська Ірина Миколаївна, доктор філософських наук, професор, а Александрова Олена Станіславівна – деканом Історико-філософського факультету.


Завдання кафедри філософії з 2012 р. - випуск студентів напряму підготовки «6.020301 Філософія*» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 0203 Гуманітарні науки, а з 2016 р. – спеціальності 033 «Філософія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» галузі знань 03 Гуманітарні науки. На кафедрі функціонує аспірантура (стаціонарна і заочна), в якій навчається 12 аспірантів зі спеціальностей - 09.00.03 – «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.10. – «Філософія освіти», 09.00.11 – «Релігієзнавство».

Професорсько-викладацький склад кафедри (23 особи) – це висококваліфіковані спеціалісти, серед яких – 10 докторів наук (д.філос.н., професор, завідувач кафедри Ломачинська І.М.; д.філос.н., професор, Огнев’юк В.О.; д.філос.н., професор Александрова О.С.; д.філос.н., професор, Горбань О.В.; д.філос.н., професор, Ковальчук Н.Д.; д.філос.н., професор, Тур М.Г., д.філос.н, професор, Пасько Я.І., д.філос.н., доцент Шепетяк О.М., д.філос.н, професор, Богдановський І.В., д.філос.н., професор, Гаврилюк Т. В), 11 кандидатів наук (к.філос.н., доцент Овсянкіна Л.А.; к.філос.н., доцент Бондар Т.І.; к.філос.н., доцент Омельченко Ю.В.; к.філос.н., доцент Брижнік В.М., к.і.н., доцент Панасюк Л.В.; к.політ.н., доцент Супруненко А.П.; к.і.н., доцент Купрій Т.Г..; к.соц.н., доцент Бурак О.С.; к.філос.н., доцент Мартич Р.В., к.філос.н., доцент Титаренко В.В.,к.філос.н., Кузьменко О.М.), 2 викладачі, які мають відповідну фахову підготовку, – ст. викл. Богород А.В., викл. Астряб Н.Б.

Персонал кафедри забезпечує навчальний процес у всіх інститутах Університету для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр дисциплін гуманітарного й соціально-політичного блоку, зокрема: філософія, філософія освіти, філософія культури, соціальна філософія, культурологіяриторика, етика, естетика, логіка, релігієзнавство, соціологія, політологія тощо.


Наукова тема кафедри філософії - формування соціокультурної компетентності особистості засобами філософських наук. У зв’язку з цим, функціями та завданнями професорсько-викладацького складу є підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який володіє наступними компетенціями:
  • володіння креативним і системним мисленням;
  • опанування навичками систематизації, аналізу та синтезу інформації;
  • розуміння взаємозв’язку всіх елементів філософії як системи;
  • застосування сучасних методів дослідження різноманітних об’єктів в умовах соціальної практики, тощо.

    Випускники-бакалаври філософського напрямку підготовки отримують кваліфікацію бакалавра філософії, стажиста-дослідника з філософії, вчителя філософських дисциплін та займають первинні посади: викладач-стажист, викладач ВНЗ. Сфера професійної діяльності бакалаврів із філософії включає:
  • ВНЗ, освітні заклади середньої професійної освіти;
  • академічні і науково-дослідницькі організації;
  • редакції ЗМІ, бібліотеки, музеї;
  • органи державної влади, громадські організації.
     Випускник-магістр може займати посади: викладача вищого навчального закладу (асистент, 2310); наукового співробітника (науковий співробітник у сфері філософії, 2443.1; філософ, 2443.2; фахівець з релігієзнавства, 2443.2; консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях, 2443.2); оглядача чи аналітика (науковий співробітник з інформаційної аналітики, 2433.1). 
Сертифіковані курси ЕНК:
 
Провідні публікації членів кафедри  
Викладачі кафедри філософії видають підручники, навчальні та навчально-методичні посібники як для філософських так і нефілософських напрямків підготовки та спеціальностей.
На кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Ключ до істини» (керівник – к.філос.н, доцент Бондар Т.І.), профільна тема якого відображена в дослідженні суперечностей, закономірностей та тенденцій розвитку уявлень про світ, суспільство, місце людини в ньому.

Забезпечити комфортність в студентській діяльності, ефективно реалізувати свій потенціал, шляхи вирішення нагальних проблем допомагають активісти Студентської ради, Студентського наукового товариства, студентської профспілки, які є студентами кафедри філософії (Сухарєв Едуард, Безпрозванна Тетяна, Курбонова Наргіза, Добровольська Валерія, Самборська Дар’я, Рожкова Лія, Малецька Марія). Протягом 2014-2016 рр. студенти-філософи брали участь у наукових конференціях, олімпіадах, отримували призові місця на конкурсах наукових робіт . Університет активно впроваджує програму академічної мобільності студентів, зокрема із Вільнюським університетом. Цією можливістю скористалися в 2016 р. студенти-філософи Жаворонков Семен та Авраменко Анастасія). Студенти-філософи беруть участь у наукових конференціях, олімпіадах (2014 р.),  займають призові місця на конкурсах наукових робіт (2014 р.).

Кафедра філософії співпрацює з провідними державними  науковими установами (Інститут філософії НАНУ ім. Г.С. Сковороди, Науково-дослідний інститут історії української культури імені академіка Дмитра Багалія тощо), факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України, Німеччини, Польщі, Чехії, Росії, на яких здійснюється підготовка філософів та інших спеціалістів соціально-політичного блоку. Викладачі кафедри є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конференцій та семінарів.
Діє спеціалізована вчена рада К 26.133.07 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальностями 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії; 09.00.11 – релігієзнавство, чинність діяльності якої, відповідно до наказу МОН України від «12» травня 2015 р. № 528 до «12» травня 2017 р. (Детальніше)
 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри Кафедра філософії Про кафедру