Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра філософії Склад Додонов Роман Олександрович
Контактна інформація

r.dodonov@kubg.edu.ua

Додонов Роман Олександрович

Завідувач кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Філософські студії

Соціальна філософія

Соціальна структура суспільства

Історія філософії

 

Біографія

Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка(1992), диплом з відзнакою. Кваліфікація за дипломом: філософ, викладач соціально-політичних дисциплін.

У 1992-2001 роках працював у Запорізькому національному університеті на посадах стажиста-дослідника науково-дослідної частини, старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, навчався в аспірантурі та докторантурі. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності» у спеціалізованій вченій раді Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

2001-2002 – декан факультету підготовки спеціалістів на платних засадах Запорізького юридичного інституту МВС України.

2002-2012 – професор і завідувач кафедри філософії Донецького національного технічного університету.

2013-2014 – професор кафедри філософії та політології Донецького юридичного інституту МВС України.

2014-2017 – завідувач кафедри філософії Донецького національного університету, який був переведений із зони АТО до м.Вінниця.

З вересня 2017 р. по теперішній час – завідувач кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 1. Феномен нації: основи життєдіяльності / Колективна монографія Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ під ред. Б.В. Попова. – К.: Товариство "Знання”, 1998. – Розділ "Етнос у природно-історичному процесі". – С.135-149.
 2. Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования / Додонов Р.А. – Запорожье: „Тандем-У”, 1998. - 192 с.
 3. Теория ментальности. Учение о детерминантах мыслительных автоматизмов. – Запорожье: „Тандем-У”, 1999. – 264 с.
 4. Цивилизация: от локального к глобальному Граду : Монографія / Додонов Р.А., Муза Д.Е., Алексеева Л.А., Лазарев Ф.В., Шульга М.А. и др. – Донецк: ДонНТУ, УНИТЕХ, 2008. – Раздел "Проблема классификации и типологизации цивилизаций”. – С.50-67, 231-235. (Серия "Человек. Культура. Цивилизация”).
 5. Аутопоезіс соціальних систем: Монографія / За науковою ред. В.П.Беха / В.П.Бех, Мін. освіти і науки. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Розділ "Ноосфера як підстава бутя соціального світу”. – С.19-33.
 6.     Образование как планетное явление : Монография / Л.А. Алексеева, Р.А. Додонов, Д.Е. Муза, Ф.В. Лазарев, В.М. Таланов и др.; ДонНТУ. – Донецк: ДонНТУ, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2011. – С.21-78. (Серия "Человек. Культура. Цивилизация”).
 7. Метафізика Донецька. Філософські ессе. – Донецьк: Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, ТОВ "Східний видавничий дом", 2012. - Розділ "Особливості хронотопа та імидж міста”. – С.128-143.
 8. Східноукраїнський конфлікт у дзеркалі соціально-філософської рефлексії / Р.О. Додонов, Український інститут стратегій глобального розвитку та адаптації. – Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. – 200 с.
 9. Гібридна війна: in verbo et in praxi / Донецький національний університет імені Василя Стуса / Під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Вінниця, 2017. – 410 с.

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Додонов Р.О., Додонова В.І. Соціологія: навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України — Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2005. — 224 с.
 2. Вступ до філософії: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. За ред. проф. Л.М.Нікітіна. Видання 3-тє, доп. і перероб. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 256 с. (теми 10 та 14).
 3. Філософія. Навчально-методичний посібник для студентів технічних вузів / Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи та інш. — Донецьк: ДонНТУ, 2007. — 175 с. (теми 2, 5).
 4. Алексєєва Л.О., Додонов Р.О., Муза Д.Є. Філософія науки і техніки. Навчально-методичний посібник для магістрантів. Вид. 2-ге, виправлене. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — 113 с.
 5. Додонов Р.О., Поправко А.К., Шигімагіна Л.А. Філософія для юристів. Навчальний посібник для курсантів та студентів юридичних спеціальностей. - Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. - 206 с.
 6. Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. 2-ге видання / За ред. Р.О. Додонова, Л.І. Мозгового. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 426 с. (тема 2.2).
 7. Гносеологія, епістемологія і методологія науки (навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів) / В.І. Додонова, Р.О. Додонов. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2015. – 140 с.
 8. Релігієзнавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі В.В. Білецький, Р.О. Додонов, Г.Є. Ковальський. – Вінниця: ДонНУ, ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. – 317 с. - Тема 2. Філософія релігії. – С.29-69.

 

Статті:

 1. Dodonov R., Dodonova V. Postnonclasic Horizons of Social Rationality // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» / ред. колегія: І.Д. Пасічник, М.О. Зайцев та ін. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 15. – С.120-124.
 2. Dodonov R., Mozgovoy L., Butko Y. Philosophical and legal dimension of communicative theory of Jurgen Habermas // Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства : збірник наукових праць / [за ред. д.філос.н. Л. І. Мозгового]. – Вип. 2. –Слов’янськ: ДДПУ, 2014. – С.18-23.
 3. К вопросу о типологизации цивилизационных конфликтов // Науковий вісник Інституту політичних і геополітичних досліджень [Електронний ресурс] / гол. ред. С.І. Бостан. – Чернівці: Інститут політичних і геополітичних досліджень, 2015. Вип. 1. С. 61-75.
 4. Криза, війна чи конфлікт – як коректно називати події на Сході України? // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. – 2015. – № 2(134). – С.107-112.
 5. The process of pacification in Ukraine: Transdnistrian and Chechen options // East Ukrainian conflict in the context of global transformation / Ukrainian institute of strategies of global development and adaptation, Nilan-LLC. – Vinnitsa, 2015. – P. 143-155.
 6. Східноукраїнський конфлікт в контексті концепції циклічного насилля / Р.О.Додонов // Східноукраїнський конфлікт в контексті глобальних трансформацій. Збірник статей. Випуск 2. – Київ: Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації, 2016. – 270 с. – С.51-64.
 7. Світовий досвід постконфліктної реабілітації та замирення в контексті подій на Сході України // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / головн. ред. В.П. Бех; Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. – Вип. 129. – С.15-25.
 8. Roman Dodonov, Hryhorii Kovalskyi, Vera Dodonova, and Maryna Kolinko. Polemological Paradigm of Hybrid War Research // Philosophy and Cosmology. The Journal of International Society of Philosophy and Cosmology. – Vol.19. – 2017. – P.97-109.

 

 

 

Інше

 

   Автор понад 300 наукових, навчальних та методичних праць, у тому числі одноосібних монографій «Етнічна ментальність: досвід соціально-філософського дослідження» (1998), «Теорія ментальності: вчення про детермінацію мисленнєвих автоматизмів» (1999), «Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії» (2016), розділів у колективних монографіях «Феномен нації: основи життєдіяльності» (1998), «Цивілізація: від локального до глобального Граду» (2008), «Освіта як планетне явище» (2011), «Метафізика Донецька» (2013), «Гібридна війна: inverboetinpraxi» (2017).

Список публікацій

 

Powered by Sigsiu.NET

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра філософії Склад Додонов Роман Олександрович