Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра історії України Про кафедру

Про кафедру

 

концепція

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр, магістр

Галузь знань: 0203 – Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 – Історія

Спеціальність: 8.02030201 – Історія

  

Кафедра історії України створена у 2002 році у Київському міському педагогічному університеті Бориса Грінченка. Створення кафедри історії України було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі освіти України, вчителів історії та суспільних дисциплін для середньої загальноосвітньої школи.

Висока професійність професорсько-викладацького складу кафедри є гарантом підготовки фахівців вищої кваліфікації − творчих, неординарно-мислячих, спрямованих на майбутнє, здатних працювати в галузі освіти, зокрема в середніх загальноосвітніх навчальних закладах (ліцеях, гімназіях), коледжах, архівах, музеях, установах, організаціях різних форм власності і підпорядкування, у вищих навчальних закладах, у науково-дослідних інститутах.

Метою Концепції є нарощування науково-педагогічного потенціалу кафедри, усунення причин, що уповільнюють її адаптацію до соціально-орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у складі університету у європейський і світовий освітній й науковий простір, посилення роботи у сфері формування якісного науково-педагогічного потенціалу, забезпечення соціального захисту усіх працівників кафедри, розвиток партнерських відносин із спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів України.

При розробці Концепції враховувалися три взаємообумовлені стратегії, що визначають її цілі, принципи і напрями діяльності, організацію і методи вирішення конкретних навчальних, дослідницьких і методичних завдань:

1) особистісно-професійна, свідчить, що тільки потужний особистісно-професійний потенціал викладачів, педагогів-наставників здатен сформувати аналогічний та більш потужний потенціал майбутніх фахівців;

2) креативно-евристична, що виявляється у постійному творчому пошуку шляхів вдосконалення професійної підготовки фахівців з історії;

3) взаємодії і співробітництва, що реалізується на рівні кафедри: між викладачами та співробітниками кафедри; на рівні університету: на всеукраїнському рівні: розвиток партнерського співробітництва з відповідними кафедрами інших ВУЗів, науково-дослідними установами та організаціями.

Принципи роботи кафедри:

1) нормативності. У роботі керуватись основними нормативними документами: законом України «Про освіту», законом України «Про вищу освіту», Статутом університету, Положенням про кафедру;

2) динамічності. Передбачає оперативне реагування кафедри як навчально-виховного та наукового підрозділу університету на: 1) зміну вимог замовника освітніх послуг (Міністерства освіти і науки України; Міської державної адміністрації у м. Києві; 2) зміни у технологічному процесі професійної підготовки (інновації в освіті);

3) комплексності. Передбачає рівноцінну реалізацію усіх напрямків роботи кафедри (навчальна робота, організаційно-методична, наукова, виховна);

4) колективної та особистісної відповідальності за процес і результати професійної підготовки майбутніх фахівців з освітніх послуг;

5) рефлексії. На раціональному рівні – конструктивно аналізувати зроблене, забезпечувати зворотній зв'язок у співробітництві з різними категоріями партнерів. На емоційному рівні – зберігати та поглиблювати емоційно-творчу атмосферу на кафедрі, атмосферу взаємодопомоги відповідно до її специфіки, мети і завдань;

6) публічності. Здобутки, результати роботи кафедри з різних напрямків регулярно обговорюються на засіданнях кафедри, радах інституту та університету.

мета кафедри

задоволення зростаючого попиту українського суспільства на підготовку фахівців вищої кваліфікації в галузі освітніх послуг, що володіють теоретичними знаннями й практичним умінням їх ефективно застосовувати в процесі формування та використання знань та освітніх ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади та місцевого самоврядування.

Серед найважливіших перспективних завдань розвитку спеціальності варто виділити наступні:

–          розширити спеціалізації магістрів-істориків. Відкрити спеціалізації «Джерелознавчі студії, архівістика, спеціальні історичні дисципліни» та «міські студії». Для відкриття цих спеціалізацій на факультеті є необхідний кадровий та інтелектуальний потенціал.

–          продовжити розробку і вдосконалення електронних версій навчальних курсів, лекційних та семінарських занять для розширення можливостей дистанційного навчання через мережу Інтернет.

–          посилити зв’язок з випускниками факультету, створити можливості для покращення системи підвищення кваліфікації;

–          розвивати зв’язки з історичними факультетами інших вищих навчальних закладів України, налагоджувати обмін викладачами та студентами, вивчати і узагальнювати нові тенденції у підготовці викладачів-істориків.

–          добиватися визнання дипломів істориків Київського університету імені Бориса Грінченка в зарубіжних країнах. Для цього укласти договори про подвійний диплом з партнерськими вузами Польщі, зокрема з Ягеллонським університетом, університетами в м. Познань, Лодзь.

–          розвивати стосунки із зарубіжними вищими навчальними закладами на підставі двосторонніх та багатосторонніх договорів між університетами та факультетами, здійснювати обмін студентами та викладачами.

Мета та завдання кафедри можуть бути реалізовані в процесі освітньої діяльності наступними заходами:

  • Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів.
  • Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах створення загальноєвропейського освітнього порталу.
  • Активізація науково-дослідної діяльності кафедри.
  • Виховання студентської молоді.
  • Соціальний розвиток кафедри.
  • Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри.
  • Профорієнтаційна робота кафедри.
  • Розвиток міжнародного співробітництва.
  • Очікувані результати реалізації концепції.

 

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Про Факультет Кафедри, НДЛ Кафедра історії України Про кафедру