5zbFatM8R7vrAihspb9oigScEoPFA713H7i-KMH8Ebg07JjJczq6cLpIZixV
Контактна інформація

v.tytarenko@kubg.edu.ua

Титаренко Віта Володимирівна

Професор кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, доцент

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 1. Титаренко В.В. Прогнози перспектив державно-конфесійних і міжконфесійних відносин в Україні в їх православному вимірі / В.В.Титаренко / за наук. ред. проф. А. Колодного та Л. Филипович. Кн. ІІ: Міжконфесійні відносини поліконфесійної України / В.В. Титаренко // Українське релігієзнавство:колективна монографія в 3-х кн. – К., 2011 – 1. – С.330-339.

Статті:

 1. Титаренко В.В. Синергетична методологія в релігієзнавчих дослідженнях (до початків прогнозування релігійних процесів / В.В.Титаренко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. пр. Вип. 541-542. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2011. – С.166-172.
 2. Титаренко В.В. Філософія прогнозування: особливості еволюційного підходу (філософсько-релігієзнавчий аналіз) / В.В.Титаренко // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Вип.15 – 2011. – С. 171-177.
 3. Титаренко В.В. Оптимістичні та песимістичні сценарії майбутнього релігії в сучасних футуристичних концепціях» / В.В. Титаренко // Релігія та Соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, – 2012. – №1(7). – С. 5-13.
 4. Титаренко В.В. Релігійні концепції майбутнього в парадигмі дискурс-аналізу / В.В. Титаренко // Науковий вісник Чернівецького університету: Зб.наук.пр. Вип. 602-603. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2012. – С.113-119.
 5. Титаренко В.В. Філософсько-методологічні засади прогнозування релігійної ситуації / В.В.Титаренко // Українське релігієзнавство. – №65. – К., 2013. – 324 с. – С. 291-299.
 6. Титаренко В.В. Методологічні особливості релігієзнавчої експертизи як механізму регулювання відносин у суспільстві         / В.В. Титаренко // Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т, 2013. – С.78-85.
 7. Титаренко В.В. Релігійні концепції майбутнього як об’єкт дискурс-аналізу / В.В. Титаренко // Філософія релігії в Україні: варіативність стратегії осмислення предмету. Зб.наук.пр. за ред. А.Колодного та О.Горкуші // Українське релігієзнавство. – К., 2013. – 223 с. – С.104-117.
 8. Титаренко В.В. Роль релігійного фактора у формуванні громадянського суспільства: український контекст / В.В.Титаренко // Українське релігієзнавство. – №73 [2015].
 9. Титаренко В.В. Сущностные и методологические проблемы религиеведческой экспертизы в практическом религиеведении / В.В. Титаренко // NOMOS, № 79 (2013), С. 151-163.
 10. Титаренко В.В. Религиозные институты и специфика их адаптационных изменений в обществе: современный харизматизм в Украине / В.В.Титаренко //– № 4 (36). – 2015, tomi I. – Научный журнал “Власть и общество: история, теория, практика». – ГТУ (Грузинский технический университет). – 2015. – С.216-231.   
 11. Титаренко В.В. Філософія релігії / В.В.Титаренко // Філософія: Словник-довідник: навчальний посібник / за ред.: І.Ф. Надольного,  І.І. Пилипенка, В.Г. Чернеця; редкол.: І.Ф.Надольний, В.А.Бітаєв, І. Кузнєцова, В.Ф.Баранівський, В.В.Пархоменко, Г.Б.Черушева – 3-є вид., доп., випр. і переробл. – К.: НАКККіМ, 2011. – С. 418.
 12. Титаренко В.В. Соціальне прогнозування / В.В.Титаренко// Філософія: Словник-довідник: навчальний посібник / За ред..: І.Ф.Надольного,  І.І. Пилипенка, В.Г.Чернеця; редкол.: І.Ф.Надольний, В.А. Бітаєв, І. Кузнєцова, В.Ф. Баранівський, В.В. Пархоменко, Г.Б.Черушева – 3-є вид., доп., випр. і переробл. – К.: НАКККіМ, 2011. – С. 368.
 13. Титаренко В.В. Релігійна ситуація / В.В.Титаренко // Філософія: Словник-довідник: навчальний посібник / За ред.: І.Ф. Надольного,  І.І. Пилипенка, В.Г. Чернеця; редкол.: І.Ф. Надольний, В.А. Бітаєв, І. Кузнєцова, В.Ф. Баранівський, В.В. Пархоменко, Г.Б. Черушева – 3-є вид., доп., випр. і переробл. – К.: НАКККіМ, 2011. – С. 322. 
 14. Титаренко В.В. Особливості формування нової релігійної свідомості в умовах глобалізації. / В.В.Титаренко //Історія релігій в Україні. – Науковий щорічник. – Кн. ІІ. – Львів, 2006. – С.474-480.
 15. Титаренко В.В. Титаренко В.В. Взаємовплив політики і релігії в діяльності харизматичних церков / В.В.Титаренко // Релігійна свобода. – наук. щорічник. - № 10. – Київ. – 2006. – С.128-131.
 16. Титаренко В.В. Новітні релігійні утворення як форма сучасної масової культури/ В.В.Титаренко //Історія релігій в Україні. – Наук. щорічн. – кн.ІІ. – Львів, 2007. – С.427-435.
 17. Титаренко В.В. Поняття «сучасний християнин» в контексті діалогу суспільства і релігії / В.В.Титаренко // Релігійна свобода. – наук. щорічник. – № 12. – Київ. – 2007. – С.49-51.
 18. Титаренко В.В. Прогнозування релігійних процесів як складова державно-церковних відносин / В.В.Титаренко // Релігійна свобода. – наук. щорічник. – № 14. – Київ. – 2009. – С.57-63.
 19. Титаренко В.В. Прогнозування в релігійній сфері як фактор забезпечення стабільного розвитку: філософсько-релігієзнавчий аналіз / В.В.Титаренко // Релігійна свобода: Свобода буття релігії в сучасному соціумі. Науковий щорічник / за заг.ред. д.філос.н. А. Колодного. – Київ, 2012-2013. – №№17-18 – 214 с. – С.29-34.

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах