додонова
Контактна інформація

v.dodonova@kubg.edu.ua

Додонова Віра Іванівна

Професор кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

Філософські студії

Гносеологія, епістемологія, методологія науки

Соціальна філософія

Політична філософія

 

Біографія

 

Закінчила філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка(1992), кваліфікація за дипломом: філософ, викладач соціально-політичних дисциплін.

1992-1997 - старший лаборант кафедри гуманітарних дисциплін Запорізького медичного університету, аспірант кафедри філософії і політології Запорізької державної інженерної академії.

1997-2002 – атестований викладач, з 2000 р. – доцент кафедри соціально-економічних дисциплін Запорізького юридичного інституту МВС України.

2002-2008 – доцент Донецького юридичного інституту МВС України.

2008-2017 – докторант, згодом доцент і професор кафедри філософії Донецького національного університету. Докторську дисертацію на тему: «Соціальна раціональність як предмет постнекласичного дискурсу» захистила 06.06.2012 р. у спеціалізованій вченій раді Д 11.184.01 НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

З вересня 2017 р. по теперішній час – професор кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

 

Монографії:

1. Додонова В.І., Додонов Р.О. Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту. К.: Видавець Руслан Халіков, 2018.

2. Александрова О., Додонов Р., Додонова В. Два проекти Національної академії наук (до сторіччя УАН). Nad Wisla i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlosc i terazniejszosc. Monografia zbiouowa / red. Ihor Sribnyak. Warshawa-Torun: Miedzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. S. 6-12.

3. Гібридна війна: in verbo et in praxi. Вінниця, 2017. С. 237-272.

4. East Ukrainian conflict in the context of global transformation. Vinnitsa, Nilan-LLC, 2015. Р.174-184.

5. Філософи Донбасу. Донецьк, Східний видавничий дім, 2014. С. 148-166.

6. Філософські виміри сучасної соціальної реальності. За ред. О.В. Андрієнко, В.І. Додонової. Донецьк, Донецький національний університет, 2013. С.4-11, 35-49.

7. Додонова В.І. Постнекласичний дискурс соціальної раціональності. Донецьк, Донецький національний університет, 2011. 340 с.

 

Підручники та посібники:

  1. ДодоноваВ.І., ДодоновР.О. Гносеологія, епістемологіяіметодологіянауки. Навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів. Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2015. – 140 с.
  2. Філософія, логіка, філософія освіти. Кредитно-модульний курс: навч. посіб. / За ред. Додонова Р.О., Мозгового Л.І. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. – С.205-237.
  3. Соціологія: навч. посіб.: кредит-модул. курс (для студ. нефілос. спец.) / за ред. Л.М. Нікітіна; Нікітін Л.М. та ін. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С.58-66.
  4. Додонова В.І., Додонов Р.О. Соціологія: Навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів МВС України. – Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС при ДонНУ, 2005. – 224 с.

 

Статті:

1. Dodonova V. Tandem of Populism and Post-truth as the background of development of the modern democracy in Ukraine. Skhid. 2019. № 3(161). Р. 57-61.

2. Додонова В.І. Історична травма: спроба дефініції. Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. 2019. Випуск 39. Том 1. C. 45-51.

3. Додонов Р.О., Додонова В.І. Одухотворений космос vs бездушний простір.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2019. Вип. 40 (53). С.85-93.

4. Dodonov R., Dodonova V., Mozgovoy L. Polemological paradigm of comprehension of essence of hybrid war. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства. 2018. Вип. 2(9). С.7-17.

5. Dodonov R., Kovalskyi H., Dodonova V., Kolinko M. Polemological Paradigm of Hybrid War Research. Philosophy and Cosmology. 2017. Vol.19. P.97-109.

 

 

 

 

Інше

 

Автор понад 100 наукових, навчальних та методичних праць, включаючи монографію «Постнекласичний дискурс соціальної раціональності» (2011), розділи у колективних монографіях «Філософські аспекти розвитку соціальної реальності» (2013), «Філософи Донбасу» (2014), «Гібридна війна: inverboetinpraxi» (2017), статті у фахових виданнях.

 Список публікацій

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах