Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Напрямки наукових досліджень

 НАПРЯМКИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ

КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Філософія освіти. Освітологія (д. філос. н., проф. Огнев’юк В.О., д. філос. н., д. філос. н., проф. Горбань О.В., к. іст. н., доц. Купрій Т.Г., к. філос. н., доц. Мартич Р.В., к. філос. н., доц. Овсянкіна Л.А., к. філос. н., доц. Кузьменко О.М.);

Соціальна філософія та філософія історії (д. філос. н., проф. Александрова О.С., д. філос. н., проф. Додонов Р.О., д. філос. н., проф. Горбань О.В., д. філос. н., проф. Додонова В.І., д. філос. н., проф. Пасько Я.І., д. філос. н., проф. Тур М.Г., к. філос. н., доц. Брижнік В.М.);

Філософія міста (д. філос. н., проф. Ковальчук Н.Д., д. філос. н., проф. Додонов Р.О., д. філос. н., проф. Пасько Я.І., к. філос. н., доц. Хрипко С.А.);

Релігієзнавство (д. філос. н., проф. Ломачинська І.М., д. філос. н., проф. Шепетяк О.М., д. філос. н., проф. Горбань О.В., д. філос. н., проф. Додонова В.І., д. філос. н., проф. Ковальчук Н.Д., к. філос. н., доц. Мартич Р.В., к. філос. н., доц. Титаренко В.В.);

Філософія і методологія науки (д. філос. н., проф. Шепетяк О.М., д. філос. н., проф. Додонова В.І.; к. філос. н., доц. Омельченко В.В.);

Політологія (д. політ. н., доц. Панасюк Л.В., д. політ. н. Балацька О.Б., к. політ. н. Лавриненко Г.А., к. політ. н., доц. Супруненко А.П., к. філос. н., доц. Омельченко В.В.; к. іст. н., доц. Купрій Т.Г.).

На кафедрі сформувалася Грінченківська філософська школа (з 2004 року), до складу якої увійшли наукові школи д. філос. н., проф. Огнев’юка В.О. (захист 5 канд. дис.), д. філос. н., проф. Александрової О.С. (захист 4 канд. дис.), д. філос. н., проф. Додонова Р.О. (захист 1 докт. та 11 канд. дис.), д. філос. н., проф. Горбаня О.В. (захист 1 канд. дис.), д. філос. н., проф. Паська І.Я. (захист 1 докт. та 3 канд. дис.), д. філос. н., проф. Ломачинської І.М. (захист 1 канд. дис.), д. філос. н., проф. Шепетяка О.М. (захист 1 канд. дис.) тощо.

Розробляються наукові теми:

Загальнофакультетська НДР «Складні питання історичної пам'яті країн Центрально-Східної Європи XX-XXI ст. у парадигмі діалогічності української культури» (№ держреєстрації 0116U003294) під керівництвом проф. Александрової О.С.; Михайловського В.М., Срібняка І.В.

Ініційована кафедральна НДР «Гуманітрна безпека в контексті глобалізаційних процесів» як етап теми 0116U003294 – під керівництвом проф. Додонова Р.О., Горбаня О.В., Паська Я.І. та ін.

Індивідуальні НДР:

- «Генеза соціально-комунікаційних процесів як засобу суспільних трансформацій» (проф. Ломачинська І.М.)

- «Сучасні інтеграційні процеси та легітимація суспільно-політичних практик» (проф. Тур М.Г.)

- «Створення духовно-світоглядної карти м. Києва» (проф. Ковальчук Н.Д.)

- «Теоретико-методологічні підстави дослідження поведінки молоді в сучасному освітньому просторі» (доц. Купрій Т.Г.)

Результати науково-дослідної роботи кафедри знайшли відображення у наступних монографіях:

Trudne pytania pamięci historycznej w paradygmacie dialogu kulturowego : Monografia zbiorova / Kijóv Uniwersytet im. Borisa Hrinchenka. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2019. 292 s.

Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення / редкол.: В.О. Огнев’юк, О.С. Александрова, В.М. Андрєєв, Р.О. Додонов. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. – 248 с.

Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В.О. Огнев’юка; Авт. кол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Л.Л. Хоружа, І.В. Соколова, О.М. Кузьменко, О.О. Мороз. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с.

Гібридна війна: inverbo et in praxi / Донецький національний університет імені Василя Стуса / Під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Вінниця, 2017. – 410 с.

Додонов Р.О. Східноукраїнський конфлікт у дзеркалі соціально-філософської рефлексії / Р.О. Додонов, Український інститут стратегій глобального розвитку та адаптації. – Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. – 200 с.

Додонов Р.О. Теорія ментальності. Вчення про детермінанти мисленнєвих автоматизмів / Р.О. Додонов. – Запоріжжя: «Тандем-У», 1999. – 264 с.

Горбань А.В. Гражданское общество: идея и ее осуществление: [монография] / А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2011. – 396 с.

Nad Wisla i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlosc i terazniejszosc. Monografia zbiouowa / red. Ihor Sribnyak. Warshawa-Torun: Miedzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. 244 s.

Гражданское общество в эпоху тотальной глобализации: [монография] / [Е.С. Александрова, А.В. Горбань, А.А. Чемшит и др.]; научн. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2011. – 846 с.

Поколения в истории: ритмы духовности: [монография] / [А.В. Горбань, И.И. Кальной, Б.В. Марков и др.]; научн. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2012. – 440 с.

Феномен ответственности в мире тотальной глобализации: [монография] / [Е.С. Александрова, А.В. Горбань, И.И. Кальной и др.]; научн. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2013. – 416 с.

Интеллигенция: вчера и сегодня (сравнительный анализ): [монография] / [А.В. Горбань, И.И. Кальной, С.Б. Сорочан и др.]; научн. ред. И.И. Кальной, А.В. Горбань. – Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2014. – 428 с.

Ковальчук Н. Д. Символічні структури етнокультурного процесу в Україні / Ковальчук Н. Д – К.: НАКККіМ, 2012. – 260 с.

Ломачинська І.М. Монастирі України / І.М. Ломачинська. – К.: Балтія-Друк, 2015. – 208 с.

Ломачинська, І.М. Гендерний вимір владних комунікацій / Ломачинська І.М., Загурська С.М. – Біла Церква, 2014. – 206 с.

Ломачинська, І.М. Інформаційна війна як фактор реалізації сучасної геополітики / І.М.Ломачинська // Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти: Монографія / П.І. Юхименко, О.М. Загурський, М.В. Півторак та ін.: за заг. ред. П.І. Юхименка. – К.: Університет «Україна», 2015. – С.196–218.

Пасько Я.І. Історія західноєвропейського міста. / Я. Пасько. // Історичні виміри західноєвропейського міста. Гол. ред. О. Михєєва. – Донецьк, 2011. – С.5-66.

Пасько Я.І. Громадянське суспільство як інтеріоризація центральноєвропейського спадку / Я.І. Пасько // Громадянське суспільство як ціннісний цивілізаційний феномен [Гол. ред. І. Сікорська], Донецьк. – 2014. –С.114-211.

Тур М.Г. Основи практичної філософії / М.Г. Тур. – К.: Вид.-політ.центр «Київський університет», 2011. – 535 с.

Шепетяк О.М. Німецькомовна католицька думка другої половини ХХ століття: монографія / О.М. Шепетяк. – Київ: УАР, 2014. – 346 с.

Титаренко В.В. Прогнози перспектив державно-конфесійних і міжконфесійних відносин в Україні в їх православному вимірі / В.В.Титаренко / за наук. ред. проф. А. Колодного та Л. Филипович. Кн. ІІ: Міжконфесійні відносини поліконфесійної України / В.В. Титаренко // Українське релігієзнавство: колективна монографія в 3-х кн. – К., 2011. – Кн. 1. – С.330-339.

Купрій Т.Г. Управління конфліктами у процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства: наукова розробка / Т.Г. Купрій / [гол. ред. С.О. Телешун]. – К.: НАДУ, 2012. – 52 с.

Хрипко С. Ціннісні акценти духовно-креативних тенденцій освітньої культури в сучасній Україні / С. Хрипко, К. Пасько. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011 – 262 с.

Olena Aleksandrova, Tatiana Bondar, Olena Martirosyan // Modern socio-political processes in Russia, Europe states and in the World / ed. by D. Pukas. – Stuttgart, ORT Publishing, 2012. – 208 p.

Основні напрямки наукового пошуку

студентів, аспірантів та докторантів:

-  вивчення наукового доробку науковців із зазначеної проблематики;

-  підготовка і публікація наукових статей, участь у конференціях за тематикою наукових шкіл;

-  підготовка власних дисертацій.

Наукові дослідження здійснюються під керівництвом докторів філософських наук, професорів Огнев’юка В.О., Александрової О.С., Додонова Р.О., Горбаня О.В., Ковальчук Н.Д., Ломачинської І.М., Паська Я.І., Тура М.Г., Шепетяка О.М.

 

 

Факультет у соціальних мережах