Історія створення

                     ГУРТОК «КЛЮЧ ДО ІСТИНИ»

     Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів у вищій школі. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, який забезпечує формування у студентів навичок наукових досліджень у відповідності до обраної спеціальності в рамках навчального процесу і поза ним.Для виконання цих заходів у вищих навчальних закладах створюються студентські наукові гуртки.

     Науковий гурток – це таке організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є студенти вищого навчального закладу чи певного факультету.Формується гурток за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи.

     Студентські наукові гуртки - це одна з форм наукової діяльності студентів Київського університету ім. Бориса Грінченка, спрямована на розширення наукового потенціалу й формування навичок науково-дослідної діяльності у студентів у вільний від навчання час або спеціально наданий час.

Його мета -

- сприяння підвищенню рівня наукової підготовки студентів;

- формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості;

-розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;

-забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів;

-формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання способам самостійного вирішування наукових завдань в галузі філософії та навичок роботи в наукових колективах;

-допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

-розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань;

 - обмін досвідом організації й проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;

- сприяння поглибленому вивченню навчального матеріалу;

-підготовка із числа найбільш здібних, активних і встигаючих студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів;

-виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

В 2007 році на кафедрі філософії Київського університету ім.Бориса Грінченка було створено студентський науковий гурток «Діалог». Членами гуртка були студенти спеціальностей «Дошкільне виховання», «Початкова освіта», «Філологія»(українська та іноземна), «Психологія», «Соціальна педагогіка».Керівник студентського наукового гуртка – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Бондар Т.І.

У 2008 році було організовано і проведено серед членів наукового гуртка «Діалог» конкурс наукових студентських робіт на тему «Роль особи в історії». За результатами конкурсу була організована виставка кращих наукових робіт студентів.

В 2012 року в Київському університеті ім.Грінченка було відкрито спеціальність підготовки бакалаврів – «Філософія». Це спонукало до пошуку нових форм наукової роботи зі студентами і, як результат, певного реформування наукового гуртка «Діалог», розширення кола досліджуваних проблем та орієнтації на більш глибокий, не загально світоглядний, а науково-філософський підхід до постановки і вирішення поставлених проблем. Реформи в організації роботи гуртка та її напрямках призвели і до зміни назви гуртка. Тепер студентський науковий гурток, який працює на кафедрі філософії, носить назву «КЛЮЧ ДО ІСТИНИ». Керівник гуртка – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Бондар Т.І.; староста - студентка 3-го курсу спеціальності «Філософія» Колесник А.; секретар гуртка – студентка 2-го курсу спеціальності «Філософія» Лазебник К; члени гуртка – студенти 1-3 курсів спеціальності «Філософія».

 

Факультет у соціальних мережах