Державна атестація

 

Згідно з Положенням про організацію навчального процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка та Положенням про організацію в Університеті підсумкового контролю знань студентів (наказ від 23.12.2002 р. № 101) та «Тимчасовим положенням про організацію освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка» (наказ від 27.02.2015 № 60), яке регламентує загальні засади організації освітнього процесу в Київському університеті імені Бориса Грінченка за напрямом підготовки 6.020301 «Філософія» передбачена державна атестація. Вона включає підготовку і захист бакалаврської роботи та комплексний кваліфікаційний  екзамен з філософії.

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену  для бакалаврів є нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою філософії Історико-філософського факультету на основі ОПП бакалавра за напрямом підготовки 6.020301 «Філософія» відповідно до затвердженого навчального плану.

Прийом на навчання до магістратури супроводжується фаховим випробуванням з філософії, яке призначено для перевірки знань вступників до Київського університету імені Бориса Грінченка на спеціальність 033 Філософія, освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у відповідності до державних стандартів підготовки фахівців (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266). Правила прийому на навчання на другий освітньо-кваліфікаційний рівень затверджені:

­              в програмі вступного випробовування з філософії  ОКР«Бакалавр» спеціальності 033 Філософія;

­                        в програмі вступного випробовування з філософії  ОКР«Бакалавр», здобутого за іншою спеціальністю.

Студенти – магістри в 12 семестрі здають комплексний кваліфікаційний іспит з педагогіки, психології та методики викладання у вищій школі.

 

 

 

Факультет у соціальних мережах