Навчально-методичні матеріали до практик

 

Практика студентів Історико-філософського факультету передбачена навчальним планом (2012 р.) напряму підготовки 6.020301 «Філософія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Складовими практичної підготовки студентів до професійної діяльності філософа є такі види практики з відривом від навчання нормативної і варіативної частини циклу:

З розробкою та впровадженням освітніх програм та навчальних планів підготовки фахівців за освітніми ступенями бакалаврів і магістрів, які ґрунтуються на новій парадигмі Європейського простору вищої освіти – принципі студентоцентрованого навчання в 2015 р. було передбачено проходження студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» наступних видів практики:

Для студентів спеціальності 033 «Філософія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» затверджено:

Означені види практик є невід’ємними складниками цілісного процесу професійної підготовки філософів. Практика проводиться у відповідності до „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 8.04.1993 № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.1994 р. № 351(0351281-94), положення про проведення практики студентів у Київському університеті імені Бориса Грінченка.

 

 

Факультет у соціальних мережах