Про кафедру

кафедра философии new
 
1 - -----

Кафедра філософії функціонує в КВНЗ «Київський університет імені Бориса Грінченка» з 1994 року. Її було створено на організаційних засадах кафедри українознавства Київського міжрегіонального інституту удосконалення вчителів. На основі реорганізації структурного підрозділу Київського міського педагогічного університету імені Б.Д. Грінченка у 2004 р. почала функціонувати кафедра філософії й української культури, яку очолила кандидат філософських наук, доцент Мазур Тетяна Григорівна (2001-2007 рр.) Трансформаційні процеси кафедри було продовжено, коли вона ввійшла до складу Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка. На той час кафедрою філософії завідувала доктор філософських наук, професора Лозко Галини Сергіївни (2007-2012 рр.). У 2012 р. відбулися структурні організаційні зміни кафедри, яку очолила доктор філософських наук, професор Александрова Олена Станіславівна. В цей період кафедра поповнилася викладацьким складом кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства (суспільно-політичний блок). У зв’язку з реорганізаційними змінами – створенням Історико-філософського факультету, у 2016 р. завідувачем кафедри стала доктор філософських наук, професор Ломачинська Ірина Миколаївна, а Александрова Олена Станіславівна – деканом Історико-філософського факультету. У 2017 році кафедру філософії очолив доктор філософських наук, професор Додонов Роман Олександрович.

Завдання кафедри філософії – випуск студентів спеціальностей 033 "Філософія" та 052 "Політологія" освітніх рівнів "Бакалавр", "Магістр" галузі знань 03 Гуманітарні науки. На кафедрі функціонує докторантура зі спеціальностей: 033 «Філософія» та 031 «Релігієзнавство»; аспірантура (денна і заочна) зі спеціальностей: 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії», 09.00.11 «Релігієзнавство».

Професорсько-викладацький склад кафедри (23 особи) – це висококваліфіковані спеціалісти, серед яких – 12 докторів наук (д. філос. н., професор, завідувач кафедри Додонов Р.О.; д. філос.н., професор Огнев’юк В.О.; д.філос.н., професор Александрова О.С.; д.філос.н., професор Горбань О.В.; д.філос.н., професор Додонова В.І.; д.філос.н., професор Ковальчук Н.Д.; д.філос.н., професор Ломачинська І.М.; д.політ.н., доцент Панасюк Л.В.; д.філос.н, професор Пасько Я.І.; д.філос.н., професор Тур М.Г.; д.філос.н., професор Шепетяк О.М.; д.філос.н., доцент Титаренко В.В.), 10 кандидатів наук (к.філос.н., доцент Бондар Т.І.; к.філос.н., доцент Брижнік В.М.; к.філос.н., Колінько М. В.; к.і.н., доцент Купрій Т.Г.; к.політ.н., доцент Лавриненко Г. А.к.філос.н., доцент Мартич Р.В.; к.філос.н., доцент Овсянкіна Л.А.; к.філос.н., доцент Омельченко Ю.В.; к.політ.н., доцент Супруненко А.П.; к.філос.н., доцент Хрипко С.А.), к.філос.н., Кузьменко О. М

Функціями та завданнями професорсько-викладацького складу є підготовка висококваліфікованого спеціаліста, який володіє наступними компетенціями:

 •  володіння креативним і системним мисленням;
 •  опанування навичками систематизації, аналізу та синтезу інформації;
 •  розуміння взаємозв’язку всіх елементів філософії як системи;
 •  застосування сучасних методів дослідження різноманітних об’єктів в умовах соціальної практики, тощо.

Випускники-бакалаври філософського напрямку підготовки отримують кваліфікацію бакалавра філософії, стажиста-дослідника з філософії, вчителя філософських дисциплін та займають первинні посади: викладач-стажист, викладач ВНЗ. Сфера професійної діяльності бакалаврів із філософії включає:

 

 • ВНЗ, освітні заклади середньої професійної освіти;
 • академічні і науково-дослідницькі організації;
 • редакції ЗМІ, бібліотеки, музеї;
 • органи державної влади, громадські організації.

 

     Випускник-магістр може займати посади: 

 

 • викладача вищого навчального закладу (асистент, 2310); 
 • наукового співробітника (науковий співробітник у сфері філософії, 2443.1); 
 • філософ, 2443.2; 
 • фахівець з релігієзнавства, 2443.2;
 • консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях, 2443.2); 
 • оглядача чи аналітика (науковий співробітник з інформаційної аналітики, 2433.1). 

 

Персонал кафедри забезпечує навчальний процес у всіх інститутах Університету для студентів освітніх рівнів «бакалавр», «магістр» дисциплін гуманітарного й соціально-політичного блоку, зокрема: філософія, філософія освіти, філософія культури, соціальна філософія, культурологіяриторика, етика, естетика, логіка, релігієзнавство, соціологія, політологія тощо.

Наукова тема кафедри філософії – «Гуманітарна безпека в контексті глобалізаційних процесів» як складова НДР Історико-філософського факультету «Складні питання історичної пам’яті країн Центрально-Східної Європи ХХ-ХХІ ст. у парадигмі діалогічності української культури» (№держреєстрації 0116U003294).

Викладачі кафедри філософії видають підручники, навчальні та навчально-методичні посібники як для філософських, так і нефілософських напрямків підготовки та спеціальностей.

На кафедрі функціонують студентські наукові гуртки: «Київ- другий Єрусалим» (керівник - д. філос.н., проф. Ковальчук Н. Д.), профільною темою якого є вивчення культури Києва в контексті метаісторії та «Ключ до істини» (керівник – к. філос. н, доцент Бондар Т.І.), профільна тема якого відображена в дослідженні суперечностей, закономірностей та тенденцій розвитку уявлень про світ, суспільство, місце людини в ньому.

Забезпечити комфортність в студентській діяльності, ефективно реалізувати свій потенціал, шляхи вирішення нагальних проблем допомагають активісти Студентської ради, Студентського наукового товариства, студентської профспілки. Протягом 2014-2019 рр. студенти-філософи брали участь у наукових конференціях, олімпіадах, отримували призові місця на конкурсах наукових робіт. Кафедра є організатором щорічної наукової конференції "Київські філософські студії". Університет активно впроваджує програму академічної мобільності студентів, зокрема із Вільнюським університетом (Литва) та Університетом імені Яна Длугаша у місті Ченстохова (Польща). 

Кафедра філософії співпрацює з провідними державними  науковими установами (Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Науково-дослідний інститут історії української культури імені академіка Дмитра Багалія, Молодіжна асоціація релігієзнавців тощо), факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України, Естонії, Китаю, Німеччини, Польщі, Туреччини, Чехії, на яких здійснюється підготовка філософів та інших спеціалістів соціально-політичного блоку. Викладачі кафедри є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конференцій та семінарів.

Факультет у соціальних мережах