Протокол №8 засідання кафедри 19 березня 2019 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 8

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                19 березня 2019 р.

 

Порядок денний:

  1. Обговорення дисертаційної роботи Сало Г.В. «Антропологічна складова релігійно-філософських напрацювань мислителів української діаспори XX - початку XXI століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

  1. Затвердження плану створення електронних навчальних курсів для магістратури спеціальності «Філософія».
  2. Рекомендації щодо видачі студентам-випускникам спеціальності «Філософія» дипломів з відзнакою.
  3. Про оновлення та розширення баз практик у бакалаврів та магістрів спеціальностей «Філософія» та «Політологія».
  4. Про сертифікацію ЕНК «Філософія культури»(5 курс, ММ(СС), денна). Автор ЕНК – професор Ковальчук Н.Д.
  5. Рекомендація до друку Словника-довідника з Риторики: Методичний посібник, автор-укладач – Тур М.Г.
  6. Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Сало Г.В. про результати виконання дисертаційної роботи «Антропологічна складова релігійно-філософських напрацювань мислителів української діаспори XX - початку XXI століття», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство.

 

 

 

 

ВИСТУПИЛИ:

Запитання до дисертанта поставили:
Проф. Шепетяк О.М. – «До яких конфесій належали Шевців, Ярмусь, Шиян?»
Проф. Ковальчук Н.Д. – «До традиції українського кордоцентризму Ви залучаєте Сковороду і Юркевича. А чому не Гоголя та Куліша, як це робить Дмитро Чижевський?»
Доц. Хрипко С.А. – «Серед процитованих Вами фахівців з української діаспори є В.П. Андрущенко. Які саме його роботи Ви цитували?»
Дисертант надала відповіді на поставлені запитання. Науковий керівник аспірантки Сало Г.В. позитивно оцінив її науковий доробок.
З обговоренням дисертаційної роботи виступили: доц. Хрипко С.А., проф. Ковальчук Н.Д., проф. Додонов Р.О., проф. Шепетяк О.М., доц. Мартич Р.В., проф. Ломачинська І.М., проф. Александрова О.С., які вказали на суттєві недоліки дисертації, зокрема її невідповідність спеціальності 09.00.11 – релігієзнавство, а також висловили побажання щодо вдосконалення тексту дисертації.

УХВАЛИЛИ:

Повернути роботу Сало Г.В. «Антропологічна складова релігійно-філософських напрацювань мислителів української діаспори XX - початку XXI століття», подану на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство, на доопрацювання та додаткове обговорення на засіданні кафедри.

 

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про затвердження плану створення електронних навчальних курсів для магістратури спеціальності «Філософія». Завідувач кафедри запропонував план у наступному вигляді:

№ з/п

Назва курсу в магістратурі

Термін виконання

Прізвище, І.П. розробника ЕНК

1.

Філософія освіти

Квітень 2019 р.

Горбань О.В.

Філософія економіки

Вересень 2019 р.

Філософія політики і права

Травень 2019 р.

2.

Філософський аналіз феномену науки

Серпень 2019 р.

Шепетяк О.М.

Методика викладання релігієзнавства

Червень 2019 р.

Релігії Давнього Світу

Червень 2019 р.

Логіка і методологія наукового пізнання

Квітень 2019 р.

Герменевтика і лінгвофілософія пізнання

Серпень 2019 р.

3.

Філософіія глобалізаційного розвитку

Серпень 2019 р.

Панасюк Л.В.

4.

Деліберативна філософія

Жовтень 2019 р.

Пасько Я.І.

5.

Методика викладання філософських дисциплін

Червень 2019 р.

Ковальчук Н.Д.

6.

Актуальні проблеми філософії релігії

Грудень 2019 р.

Титаренко В.В.

Історія вітчизняного і зарубіжного релігієзнавства

Грудень 2019 р.

Новітні релігійні рухи

Грудень 2019 р.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план створення електронних навчальних курсів для магістратури спеціальності «Філософія» та взяти його до виконання.

 

 

3. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. по рекомендацію щодо видачі студентам-випускникам спеціальності «Філософія» дипломів з відзнакою.

 

УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати студентів бакалаврату 4 курсу спеціальності «Філософія» Малецьку М.О. та Слободяник К.В., магістранта спеціальності «Філософія» Олесик Д.В. до видачі дипломів з відзнакою.

 

4. СЛУХАЛИ:

Купрій Т.Г. про оновлення та розширення баз практик у бакалаврів та магістрів спеціальностей «Філософія» та «Політологія». У березні 2019 року було укладено договори з громадською організацією «Батьківщина Молода», громадською організацією «Форум нових політичних лідерів» та Київською міською організацією Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

УХВАЛИЛИ:

Інформацію Т.Г. Купрій взяти до відома та продовжити роботу з оновлення та розширення баз практик у бакалаврів та магістрів спеціальностей «Філософія» та «Політологія».

 

5. СЛУХАЛИ:

Ковальчук Н.Д. про сертифікацію ЕНК «Філософія культури»(5 курс, ММ(СС), денна). Автор ЕНК – професор Ковальчук Наталія Дмитрівна.Проведено фахову експертизу ЕНК «Філософія культури». За результатами фахової експертизи засвідчуємо високий науковий рівень ЕНК та відповідність робочій програмі. Експерти Овсянкіна Людмила Анатоліївна, доцент кафедри філософії, кандидат філософських наук, доцент; Купрій Тетяна Георгіївна, доцент кафедри філософії, кандидат історичних наук, доцент.

УХВАЛИЛИ:

Засвідчити відповідність змісту ресурсів ЕНК освітньо-науковій програмі 025.00.02 «Сольний спів» та клопотати про проведення технічної експертизи ЕНК з метою сертифікації.

6. СЛУХАЛИ:

Тура М.Г. про рекомендацію до друку «Словника-довідника з Риторики: Методичний посібник»

УХВАЛИЛИ:

Клопотатися перед Вченою радою Історико-філософського факультету про рекомендацію до друку «Словника-довідника з Риторики: Методичний посібник». Автор - проф. Тур М.Г.

Завідувач кафедри філософії                                                                      Р.О. Додонов

 

 

Секретар кафедри філософії                                                                      М.О. Малецька

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах