Протокол №4 засідання кафедри 19 листопада 2019 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 4

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                  19 листопада 2019 р.

 

ПРИСУТНІ: д. філос. н., проф. О.С. Александрова, декан ІФФ; д. філос. н., проф. Р.О. Додонов, завідувач кафедри; д. філос. н., проф. В.І. Додонова, професор кафедри; д. філос. н., проф. О. В. Горбань, професор кафедри; д. філос. н., проф. Н.Д. Ковальчук, професор кафедри; д. філос. н., проф. І.М. Ломачинська, професор кафедри; д. філос. н., проф. Я.І. Пасько, професор кафедри; д. політ. н., доц. Л. В. Панасюк, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Т. І. Бондар, доцент кафедри; к. філос. н., доц. Л. А. Овсянкіна, доцент кафедри; к. філос. н., доц. С.А. Хрипко, доцент кафедри; к. філос. н. Р.В. Мартич, доцент кафедри; к. і. н., доц. Т.Г. Купрій, доцент кафедри; к. політ. н. А.А. Лавриненко, доцент кафедри; к. філос. н., доц. М.В. Колінько, доцент кафедри; к. політ. н. А.П. Супруненко, доцент кафедри; М.О. Малецька лаборант кафедри.

ЗАПРОШЕНІ: аспіранти І курсу І.Олійник та А.Нестеровський, магістранти та студенти випускних курсів спеціальності «Філософія».

 

Порядок денний:

  • Про підготовку студентських наукових робіт до участі у конкурсах з філософії та політології.
  • Про освітню програму з філософії освітнього рівня «Бакалавр».
  • Про освітньо-наукову програму з філософії освітнього рівня «Магістр».
  • Затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантам І курсу І. Олійнику та А. Нестеровському.
  • Сертифікація ЕНК проф. Я.І. Паська «Деліберативна філософія» та проф. О.В. Горбаня «Філософія економіки».
  • Різне.

 

1. СЛУХАЛИ:

Проф. Ломачинську І.М. про подання роботи Мілютіної Наталії Олегівни (4 курс, спеціальність «Філософія») на тему «Деконструкція гендерної матриці у постмодерністській глобалізації» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософії.

Доц. Купрій Т.Г. про подання роботи Слободяник Катерини Володимирівни (5 курс, спеціальність «Філософія») на тему «Феномен інформаційної війни у геополітичному світі: теорія та практика» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з політології.

Доц. Супруненко А.П., про подання роботи Верясової Анастасії Вікторівни (2 курс, спеціальність «Політологія») на тему «Охлократія як специфічна форма політичного правління» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з політології.

Доц. Хрипко С.А., про подання роботи Довгої Кристини Русланівни (2 курс, спеціальність «Корекційна освіта (Логопедія)») на тему «Феномен булінгу та цінність інклюзивних практик в освітньо-філософському просторі сучасного українського буття» на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з філософії.

 УХВАЛИЛИ:

Рекомендувати подані роботи до участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з філософії та політології, науковим керівникам проконтролювати завершення роботи та подання до рецензування.

2. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про освітню програму з філософії освітнього рівня «Бакалавр». Завідувач кафедри стисло охарактеризував мету, завдання, специфіку ОП за спеціальністю 033 Філософія, назвав основні компетентності, що мають бути сформовані у здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» та звернувся до студентів 4 курсу з проханням оцінити сильні та слабкі сторони даної програми.

ВИСТУПИЛИ:

Дерід К., студент 4 курсу: Я займаюся філософією свідомості – напрямком, який вважаю найважливішим в галузі філософського знання, тому відчуваю брак курсів фундаментальної підготовки, пов’язаних з логікою, філософією мови, аналітичною філософією. Недоліком цієї програми є відсутність теоретичної бази, дуже багато практичної філософії, при цьому практика не завжди співпадає з філософськими дисциплінами.

Крижанівська А., студентка 4 курсу: Мені подобається підхід викладачів та їх професіоналізм у своїй роботі, їхня відданість філософії та широкий кругозір. Водночас, в програмі мало сучасних філософських дисциплін, хотілось би побачити біоетику, гендерні студії, філософію смерті та інші цікавинки.

Кулєбякін Г., студент 4 курсу: Для мене філософія – це, насамперед, історія філософії. Тому мені не зовсім зрозуміло, чому порушується хронологічний порядок читання історико-філософських курсів. Зокрема, курс «Філософія Нового часу XVI-XVIII ст.» читається одночасно з курсом «Філософія ХІХ ст.». Більш того, саме в цей семестр розпочинається курс «Філософія ХХ-ХХІ ст.», який продовжується і в наступному 4 семестрі. Вся історія філософії подається прискореними темпами і завершується на 2 курсі. На мій погляд, варто було б «розтягнути» історію філософії на весь період навчання.

Донець О., студент 4 курсу: За освітньою програмою, вітчизняна філософія розглядається як складова світової філософської думки, але варто було б додати окремий курс «Історія філософії України».

Проф. Горбань О.В.: Для оцінки зворотного зв’язку та думки студентів щодо ефективності бакалаврської програми з філософії нами було підготовлено опитувальний лист, який пропоную заповнити всім випускникам. Ваші пропозиції в узагальненому вигляді будуть враховані при оптимізації даної програми.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію студентів прийняти до відома.

3. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про освітньо-наукову програму з філософії освітнього рівня «Магістр». Завідувач кафедри стисло охарактеризував мету, завдання, специфіку ОП за спеціальністю 033 Філософія, назвав основні компетентності, що мають бути сформовані у здобувачів освітнього рівня «Магістр» та звернувся до студентів 6 курсу з проханням оцінити сильні та слабкі сторони даної програми.

ВИСТУПИЛИ:

Версетілов Д., студент 6 курсу: Програма є збалансованою, дублювання змісту курсів магістратури та бакалавратури майже немає. Мені подобається гнучкість у підходах до викладання дисциплін, але не подобається визначеність спеціалізацій – релігієзнавство.

Оксютенко І., студент 6 курсу: Освітньо-наукова програма є поглибленням того, що викладали в бакалавратурі, але з акцентом на релігієзнавчі дисципліни. Хотілось би побачити також навчальні курси з соціальної філософії, філософії політики, сучасної історії філософії.

Растівський І., студент 6 курсу: Мені імпонує професійний підхід до викладання соціальних та релігієзнавчих дисциплін, можливість дистанційного навчання та акцент на науковій діяльності.

Проф. Додонов Р.О.: Так само, як і на бакалавратурі, для оцінки зворотного зв’язку та думки магістрантів щодо ефективності освітньо-наукової програми з філософії нами було підготовлено опитувальний лист, який пропоную заповнити всім випускникам. Ваші пропозиції в узагальненому вигляді будуть враховані при оптимізації даної програми.

УХВАЛИЛИ:

Інформацію студентів прийняти до відома.

4. СЛУХАЛИ:

Проф. Александрову О.С., наукового керівника аспіранта 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Олійника І.Д., про затвердження теми його дисертаційного дослідження; проф. Горбаня О.В., наукового керівника аспіранта 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Нестеровського А.А., про затвердження теми його дисертаційного дослідження.

УХВАЛИЛИ:

  • Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Олійника І.Д. у наступному формулюванні: «Детермінованість прекарізації станом суспільно-політичної ситуації у сучасній Україні».
  • Затвердити тему дисертаційного дослідження аспіранта 1 року навчання спеціальності 033 «Філософія» Нестеровського А.А. у наступному формулюванні: «Становлення міста як суб’єкта історичного процесу».

5. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про сертифікацію ЕНК для магістрів: проф. Паська Я.І. «Деліберативна філософія» та проф.  Горбаня О.В. «Філософія економіки»; для бакалаврів: проф. Ломачинська І.М. та проф. Горбань О.В. «Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки».

ВИСТУПИЛИ:

Рецензенти курсу «Деліберативна філософія» доцент Хрипко С.А. та доцент Бондар Т.І.

Рецензенти курсу «Філософія економіки» доцент Лавриненко А.А. та доцент Панасюк Л.В.

Рецензенти курсу «Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки» доцент Бондар Т.І. та доцент Мартич Р.В.

 УХВАЛИЛИ:

Клопотати про проведення технічної експертизи ЕНК для магістрів: проф. Я.І. Паська «Деліберативна філософія» та проф. О.В. Горбаня «Філософія економіки»; для бакалаврів: проф. Ломачинська І.М. та проф. Горбань О.В. «Аналітика соціальних процесів: Філософія інформації, Філософія економіки» з метою сертифікації.

Завідувач кафедри філософії                                            Р.О. Додонов

Секретар кафедри                                                              М.О. Малецька

Факультет у соціальних мережах