Протокол №5 засідання кафедри 19 грудня 2017 р.

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 5

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                      19 грудня 2017 р.

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.   Підготовка до зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. (викладачі кафедри);

2.   Підсумки першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії та політології. Рекомендації робіт до участі у другому етапі (проф. Додонова В.І.);

3.   Обговорення Освітньої програми та навчального плану підготовки спеціалістів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія (доц. Купрій Т.Г.);

4.   Про акредитацію ІІ освітнього рівня (магістр) спеціальності 033 Філософія (доц. Овсянкіна Л.А.);

5.   Про реалізацію нової освітньої стратегії університету (викладачі кафедри);

6.   Різне.

І.   СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про специфіку зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. У зв’язку з ухвалою нового університетського «Положення про організацію освітнього процесу» необхідно розробити опис програми екзамену всім викладачам кафедри, які приймають іспити. Письмові відповіді студентів на роздрукованих у типографії бланках здаються до навчального відділу, шифруються, перевіряються в анонімному вигляді.

УХВАЛИЛИ: 

 • Інформацію завідувача кафедри про специфіку зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р. взяти до відома та виконання.
 • Затвердити екзаменаційні білети до зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 н.р.

ІІ.   СЛУХАЛИ:

Додонову В.І. про підсумки першого етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії та політології.

УХВАЛИЛИ: 

 • Рекомендувати до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії:

Лазебник К. «Феномен віртуальної реальності як засіб ведення інформаційних війн» (Наук.кер. – проф. Ломачинська І.М.)

Прохорчук В. «Філософія дитиноцентризму в просторі аксіології освіти» (Наук.кер. – доц. Хрипко С.А.)

 • Рекомендувати до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з політології:

Хужінська Я. «Політична участь студентської молоді сучасної України: психологічні чинники активізації» (Наук.кер. – проф. Панасюк Л.В.)

Малецька М. «Прекарне суспільство та студентство: політологічний аналіз» (Наук.кер. – доц. Супруненко А.П.)

Тарнавська А. «Політична гастрономія як засіб впливу та маніпуляції» (Наук.кер. – доц. Купрій Т.Г.)

 • Авторам конкурсних робіт та їх науковим керівникам виправити недоліки та врахувати зауваження, що були зроблені рецензентами.

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Купрій Т.Г. про Освітню програму та навчальний план підготовки спеціалістів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія.

 

УХВАЛИЛИ: 

 • Подати розроблені на кафедрі Освітню програму та навчальний план підготовки спеціалістів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 052 Політологія на розгляд навчального відділу університету.
 • Клопотати перед вченою радою факультету про затвердження Освітньої програми та навчального плану.

ІV. СЛУХАЛИ:

Овсянкіну Л.А. про акредитацію ІІ освітнього рівня (магістр) спеціальності 033 Філософія.

УХВАЛИЛИ: 

 • Підготувати акредитаційну справу (відповідальна – доц. Овсянкіна Л.А.); викладачам кафедри оновити інформацію про кадровий склад та науково-педагогічні досягнення у 2016-2017 рр.
 • Клопотати перед вченою радою факультету про затвердження акредитаційної справи ІІ освітнього рівня (магістр) спеціальності 033 Філософія.

V. СЛУХАЛИ:

Додонова Р.О. про реалізацію викладачами кафедри нової освітньої стратегії університету.

ВИСТУПИЛИ:

           Доц. Бондар Т.І.: у відповідності до нової освітньої стратегії при кафедрі філософії створено центр компетентності, а саме – Центр критичного мислення.  Розроблено концепцію та положення про Центр критичного мислення. Подано план практичних занять в Центрі з дисциплін «Логіка», «Риторика», «Історія філософії». Інформація про напрямки діяльності центру розміщено на офіційному порталі кафедри та на сторінці кафедри у FB.

Студенти залучаються до роботи у науковому гуртку «Ключ до істини». Цього року одне із засідань гуртка пройшло у київській гімназії «Пріоритет». Тема зустрічі – «Світ очима філософа». Студенти І та ІІ курсу спеціальності «Філософія» Глущенко А., Ніношвілі Н., Пахар Н., Курганов Є. виступили з науково-популярними доповідями про сутність філософії, її роль в житті окремої особистості та суспільства в цілому, про особливості давньогрецької філософії, уявлення давніх греків про світ, його пізнання та роль людини в ньому. У підготовці та проведенні заходу активну участь брали магістранти спеціальності «Філософія» Безпрозванна Т. та Іванова О. Вважаю, що демонстрація навичок та вмінь, отриманих в ході професійної підготовки, є кращим свідченням втілення принципів нової освітньої стратегії.

Доц. Мартич Р.В.: в ході реалізації нової освітньої стратегії університету мною проводяться лекційні заняття з включенням елементів дослідження студентами питань, що вивчаються (дослідження забезпечується з допомогою роздаткового матеріалу), задля формування самостійних узагальнень та підведення аудиторії до висновків. На семінарських заняттях проводжу методики отримані на тренінгах НДЛ лідерства (з Нелею Лебідь), відкритих заняттях гостей Університету на вказану тематику, зокрема – «Світове кафе» та «Акваріум».  Модульні контролі здійснюються у формі брейн-рингу з включенням різноманітних форм контролю (усні виступи, тести, бліц-контроль).  Дисципліна за вибором «Філософія любові»  (окрім вищевказаного) – дискурси, круглі столи з студентами, ділові ігри (The Marshmallow Challenge), орієнтовані на підвищення ефективності роботи в колективі задля розвитку уміння вирішувати проблеми в процесі дослідження (розвиток комунікативних та дослідницьких компетентностей). Приймаю участь в опитуванні НДЛ лідерства щодо готовності до змін в умовах трансформацій освіти.

Проф. Ковальчук Н.Д.: задля створення ефективно діючого освітнього середовища цього семестру почав роботу другий на кафедрі студентський гурток «Київ – другий Єрусалим». Зі студенткою ІІІ курса зі спеціальності «філософія» Лазебник К. і студенткою ІV курса зі спеціальності «філософія» Гуменюк М. я взяла участь в міжнародних конференціях, є відповідні сумісні публікації. Проводжу лекції і семінарські заняття використовуючи інноваційні методи.

Доц. Овсянкіна Л.А.: проводжу лекційні та семінарські заняття з курсів: «Етика бізнесу та діловий етикет», «Етика спілкування і діловий етикет», «Філософські студії» із використанням теоретичної складової та практичних завдань, що передбачають роботу у групах (мозкові штурми, рольові ігри тощо) та самостійне вирішення проблемних задач і ситуацій, які активізують критичне системне мислення та сприяють професійному зростанню студентів.

Доц. Купрій Т.Г.: моє втілення нової освітньої стратегії університету полягає у наступних позиціях:

 • Практико зорієнтоване навчання – праця на уміння і навички;

інтерактивні методи, технології, форми навчання; практичне відпрацювання семінарів (екскурсії), спільна науково-дослідницька діяльність з студентами (конкурси, друк у виданнях наукових наробок).

 • Керування практикою – пошук та налагодження контактів з базами

практики як потенційними роботодавцями. Обговорення можливості впровадження волонтерської складової практики для студентів, зокрема на базі громадських організацій, політичних партій та аналітичних центрів.

 • Участь у роботі центру компетентностей – центру розвитку

суспільства; співробітництво із університетським центром лідерських програм у форматі проведення соціологічних досліджень (соціологічна складова); формування політичної аналітичної діяльності (політологічна складова) – для філософів.

 • Активне розширення і поглиблення ІКТ-грамотності і активне

використання її в навчальному процесі.

 • Розроблено проект анкети «Викладач очима студентів» (складова

методичних рекомендацій з курсу «Соціологія освіти») з можливим подальшим використанням.

Доц. Супруненко А.П.: моя участь відбувається за такими позиціями:

 • Переорієнтація навчальної програми курсу «Риторика» на

практичні заняття.  Розробка пакету практичних завдань із зазначеної дисципліни. В курсі «Риторика» (дисципліна за вибором студента) одне з практичних занять присвячено обговоренню специфіки ділового спілкування у різних країнах.

 • Задля інтеграції в міжнародний простір вищої освіти

запроваджується читання лекцій англійською мовою. Зокрема, для студентів 1 курсу спеціальності "філософія" читається лекція за темою: "Aristotle: Politics and Ethics" в курсі "Історія античної філософії". Для студентів 3 курсу в 2015/16, 2016/17 навчальних роках читалася лекція "Ideology, Politics and Religion: the History of a Changing Concept" в курсі "Політика і релігія".

Студенту Алессандро Тассо з Італії в рамках програми Еразмус+ було забезпечено консультування з обраних ним курсів "Релігієзнавство" та "Філософія" англійською мовою, супровід написання есе (по 2 з кожного курсу), також він взяв активну участь в інтерактивній лекції "Aristotle: Politics and Ethics".

 • Підвищення актуальності змісту вищої освіти та рівня

дослідницької компетентності забезпечується за допомогою створення умов, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. На лекціях, семінарах, практичних заняттях з усіх курсів, що викладаються, домінує активність студентів. При цьому програми курсів, окремі заняття побудовані так, що студент змушений бути активним, незалежно від його бажання. Наприклад, при вивчені курсу «Філософія стародавнього Сходу» студенти пишуть есе «Небо як філософська категорій в різних школах китайської філософії». Щоб його написати, треба добре осмислити основні положення різних представників китайської філософії і потім, застосовуючи компаративний аналіз, викласти інформацію у систематизованому вигляді.

Студенти засвоїли, що під час лекції викладачу можна і потрібно ставити питання (в тематичних рамках лекції) щодо не зовсім зрозумілих аспектів. Лекція, спрямована на студента, створює атмосферу співробітництва. Це доповнюється створенням проблемних ситуацій, так званих «інтелектуальним ускладнень», коли студенти самі мають вивести ще незнайому їм інформацію. Візуалізація навчального матеріалу за допомогою презентацій також сприяє ефективному засвоєнню матеріалу.

У студентів 3-4 курсів у викладанні курсу «Політологія» використовується ділова гра у вигляді конференцій, де кожен студент виступає від імені політичного мислителя, транслює його точку зору на проблему, відповідає на питання від імені цього мислителя, але потім, як правило, не може утриматися від коментарів вже від свого імені, студента ХХІ століття. Викладач виступає модератором. Таким чином студенти набувають навички участі у реальних конференціях.

УХВАЛИЛИ: 

 • Популяризувати досвід викладачів кафедри філософії Бондар Т.І., Мартич Р.В., Ковальчук Н.Д., Овсянкіної Л.А., Купрій Т.Г., Супруненко А.П. щодо реалізації Нової освітньої стратегії університету.
 • Продовжити роботу, спрямовану на оптимізацію навчального процесу у відповідності до принципів Нової освітньої стратегії.

Факультет у соціальних мережах