Протокол №11 засідання кафедри 19 квітня 2017 року

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА

ПРОТОКОЛ № 11

засідання кафедри філософії

 

м. Київ                                                                                     19 квітня 2017 р.

 

ПРИСУТНІ:  Александрова О.С., д.філос.н., проф., декан ІФФ; Ломачинська І.М. д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії, Тур М.Г. д. філос. н., проф., Горбань О.В. д. філос. н., проф., Пасько Я.І. д. філос. н., проф., Шепетяк О.М. д. філос. н., доц.., Панасюк Л.В. канд. іст. н. доц., Бондар Т.І. канд. філос. н., доц.,  Овсянкіна Л.А. канд. філос. н., доц., Титаренко В.В. канд. філос.н., доц.,  Купрій Т.Г. іст. н. доц., Мартич Р.В. канд.філос.н., Брижнік В.М. канд. філос.н., Богород А.В. ст. викл, Малецька М., секретар кафедри.

Запрошені: головний науковий співробітник Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України д.філос.н. В.В. Зінченко; професор кафедри теоретичної та практичної філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.філос.н., професор М.І. Бойченко; голова Київського відділення Українського інституту стратегій глобального розвитку і адаптації д.філос.н.; проф. О.В. Білокобильський; директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва к.філос.н. І.Є.Бекешкіна, директор компанії маркетингових досліджень «Umbrella Research» Л.А. Антонович; президент Молодіжної асоціації релігієзнавців к. філос. н. Р.Х. Халіков; студентка 2 курсу спеціальності «Філософія» Лазебник К.; студентка 3 курсу спеціальності «Філософія» Авраменко А.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  • Про рекомендацію до затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану спеціальності 033 «Філософія» освітнього рівня першого (бакалаврського). (Доповідач – Ломачинська І.М.)
  • Про затвердження освітнього профілю першого (бакалаврського) рівня. (Доповідач – Купрій Т.Г.)
  • Пропозиції щодо плану наукової роботи кафедри філософії на 2017-2018 н. р. (Доповідач – Горбань О.В.)
  • Про результати стажування викладачів кафедри (березень 2017 р.) (Доповідач – Купрій Т.Г.)
  • Різне:

І. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри філософії Ломачинську І.М. про рекомендацію до затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

 

ВИСТУПИЛИ:

В.В. Зінченко (рецензент програми): Освітньо-професійна програма 033 «Філософія» має низку особливостей, що вигідно відрізняють її від подібних проектів. Зауваживши теоретичну ґрунтовність педагогічного задуму авторів освітньої програми, можна дійти переконання, що студенти повною мірою отримають можливість здобути особисті світоглядні орієнтири. Вони зможуть реалізуватись у просторі складного життя сучасного українського суспільства як філософи-фахівці, здатні відповідати головним вимогам нашого сьогодення, впевнено оперуючи знанням різних форм буття, як людського буття, так і буття соціального. Здобувши основний інтелектуальний багаж у вигляді філософського бачення аспектів формування й розвитку особистості, взаємин теорії та практики суспільної комунікації, суті процесів пізнавальної і творчої діяльності, позицій сучасної вітчизняної та світової філософської думки щодо належних зв’язків людського та соціального буття, студент-випускник, як майбутній аналітик соціальних, політичних, релігійних процесів, здатний долучатись до теоретичного вирішення будь-яких актуальних суспільних та соціально-політичних питань, розв’язання яких вимагає особистої енергії, високої фахової компетентності та навичок плідної роботи в умовах командної взаємодії. Відповідно до ОПП у студентів формуються загальні компетентності (університетські студії, іноземна мова, фізичне виховання), спеціальні (фахові, предметні) компетентності (історія філософії, культура мислення і спілкування, онтологія і теорія пізнання, практична філософія, релігієзнавчі студії, гуманітарно-світоглядні студії, аналітичні студії, аналітика соціальних (політичних, релігійних) процесів). Вважаю, що ОПП та навчальний план у такому вигляді мають право на існування.

М.І. Бойченко (рецензент програми): Специфікою освітньої програми бакалаврів філософії Київського університету імені Бориса Грінченка можна вважати акцент в її змісті на традиційних і сучасних проблемах логіки, онтології і теорії пізнання, соціальній філософії, історії зарубіжної і української філософії, філософії та методології науки, історії релігії, політиці і релігії, релігійній філософії і релігійних традиціях українського народу. Програмні компетентності профілю освітньої програми бакалавра за спеціальністю 033 «Філософія» поділяються на загальні і спеціальні. До загальних компетентностей цілком доречно відносяться такі як, аналіз і синтез, уміння приймати обґрунтовані рішення, гнучкість мислення, критика і самокритика, комунікаційні і комп’ютерні навички, етичні установки, командне лідерство, навчання протягом життя. Формування загальних компетентностей, у свою чергу є підґрунтям набуття відповідних фахових компетентностей бакалаврів-філософів: глибокі знання та розуміння (здатність розуміти та інтерпретувати знання в області логіки, онтології і теорії пізнання, соціальної філософії, історії зарубіжної та української філософії, етики, естетики, філософської антропології, філософії та методології науки); ефективне використання дослідницьких знань та навичок (здатність поєднувати знання різних методів наукового та філософського дослідження і вміння їх використовувати у професійній діяльності); навички в організаційно-управлінській діяльності (здатність застосовувати навички організації та проведення дискусій, вміння використовувати базові філософські знання в процесі прийняття управлінських рішень, здатність до планування, організації та управління своєю професійною діяльністю і роботою різних колективів та ін.); навички оцінювання; здатність до навчання. Зміст ОПП в цілому відповідає вимогам проекту Стандарту вищої освіти за спеціальністю «Філософія».

О.В. Білокобильський (представник роботодавців): Мене як практичного філософа приваблює аналітична спрямованість даної ОПП. Сьогодні у вітчизняній філософії йде дискусія про зміст філософської підготовки. Одні наполягають на фундаментальному, більш консервативному її характері з акцентом на історико-філософську спадщину, на класичний вигляд філософського факультету; інші вбачають в філософській освіті інструмент для соціально-філософської рефлексії, політичної, економічної, релігієзнавчої аналітики. Запропонована програма поєднує в собі обидві складових з акцентом на останню. З одного боку, в ОПП передбачені історико-філософські курси, онтологія та метафізика, давньогрецька мова та латина, з іншого – потужний блок аналітики, практики, методології соціальних досліджень. Все це сприяє підвищенню конкурентоздатності майбутніх випускників на ринку праці.

І.Є. Бекешкіна (представник роботодавців): Підтримую проф. Білокобильського щодо переваг програми в частині практичної підготовки. Модель випускника, який має фундаментальну філософську освіту і водночас – навички експертно-аналітичної діяльності – більше відповідає вимогам часу. Відтак, постає цілком очевидним задум авторів освітньої програми, згідно з яким сукупний обсяг лекцій, семінарів, практичних та індивідуальних занять, самостійна робота студентів щодо аналізу та синтезу інформації з підручників, посібників та конспектів, а також консультації з викладачами, зрештою і підготовка бакалаврської роботи, здатне в повному обсязі надати студенту те знання, яке він потребує задля особистої реалізації у сучасному соціокультурному просторі як корисний член нашого суспільства. У цілому освітня програма підготовки бакалаврів філософії Київського університету імені Бориса Грінченка відповідає сучасним освітнім тенденціям щодо викладання філософії. Можна стверджувати, що її використання значно активізує інтерес студентів щодо вивчення запропонованих дисциплін, а відтак це покращить якість викладання філософських та науково-гуманітарних дисциплін.

Р.Х. Халіков (представник роботодавців): Кількість кредитів, виділених на ознайомлення студентами з базовим курсом історії філософії, слід вбачати такою, що зможе реалізуватись як допоміжний теоретичний чинник щодо їхнього зацікавлення іншими філософськими дисциплінами. Також історико-філософське знання треба вважати додатковим елементом теоретичного бачення соціокультурного простору, в межах якого філософське знання історично виникає як засіб дійсного осягнення суті людини, природи та соціального устрою. Представлена в такому вигляді, філософія постає ідейно поєднаною з блоком науково-гуманітарних дисциплін, який має назву «Культура мислення та спілкування». Це дисциплінарне поєднання логіки, риторики, культури усного і писемного мовлення має вигляд теоретично-культурного та філософсько-світоглядного підґрунтя для тих дисциплін, предметом яких є особливості об’єктивного дослідження процесів розвитку людської свідомості, природи, культурних та соціальних явищ. На позитивну оцінку заслуговує те, що в освітньому проекті студентам надана можливість вивчити класичні мови, латину та давньогрецьку. Це надасть можливість майбутнім експертам впевнено себе почувати, якщо виникне нагальна потреба щодо ознайомлення з певними текстами, які були написані цими мовами.

Л.А. Антонович (представник роботодавців): Наша установа – компанія маркетингових досліджень «Umbrella Research» - зацікавлена в кадрах, що володіють компетентностями, формування яких передбачено освітньо-професійною програмою. Сподіваюсь, що в межах практичної підготовки майбутніх аналітиків знайдеться місце і нашій організації в якості бази виробничої практики.

К. Лазебник (студентка): Мені імпонує, що програма передбачає наявність індивідуальної траєкторії розвитку студента. Вибіркова частина програми передбачає самостійний вибір студентами курсів або з каталогу дисциплін (60 кредитів), або курсів з блоків тематичної спеціалізації (40 кредитів) і курсів з каталогу дисциплін (20 кредитів). Це відкриває можливості для формування студентом бачення власного майбутнього: кожен може підібрати собі ті освітні компоненти, які на його погляд є найважливішими для потенційної професійної діяльності.

А. Авраменко (студентка): Частина програми навчального плану, в якій представлені обов’язкові навчальні дисципліни, є втіленням педагогічного наміру її авторів, суть якого в тому, аби розширити особисті світоглядні позиції студентів, спеціальністю яких є філософія. Відтак можна дійти переконання, що в такий спосіб майбутній соціальний аналітик не обмежиться вузькопрофільними інтересами свого фаху. Натомість він матиме відповідну можливість застосовувати у своїй безпосередній фаховій діяльності будь-які елементи іншого гуманітарного знання як суміжного або дотичного щодо його фаху, а також і таке, що функціонально не має прямого зв’язку з ним.

О.С. Александрова (керівник робочої групи): Дякую всім учасникам обговорення – рецензентам, потенційним роботодавцям, представникам академічної спільноти, студентам – за неупереджене ставлення до нашого проекту. Сподіваюсь, що нова ОПП сприятиме вдосконаленню освітнього процесу на бакалавраті. Ми очікуємо, що запрошені фахівці і далі будуть відслідковувати поступ даної програми та робити критичні зауваження, спрямовані на оптимізацію ОП та НП.

 

УХВАЛИЛИ:

Клопотати перед вченою радою Історико-філософського факультету про затвердження освітньо-професійної програми та навчального плану спеціальності 033 «Філософія» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

 

ІІ. СЛУХАЛИ:

Завідувача кафедри філософії Ломачинську І.М. про затвердження освітнього профілю спеціальності «Філософія» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити освітній профіль спеціальності «Філософія» першого (бакалаврського) освітнього рівня.

 

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Професора кафедри філософії Горбаня О.В. про пропозиції щодо плану наукової роботи кафедри філософії на 2017-2018 н. р.

 

УХВАЛИЛИ:

Затвердити план наукової роботи кафедри філософії на 2017-2018 н. р.

 

ІV. СЛУХАЛИ:

Доцента кафедри філософії Купрій Т.Г. про результати її стажування.

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити результати стажування доцента кафедри філософії Купрій Т.Г.

Факультет у соціальних мережах