Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

8nT_k3WMNSiwn8yovfM9aVywzNllOs4tarxfAOGGSve_ff8KiXVfq7ivU-cg
Контактна інформація

t.kuprii@kubg.edu.ua

Купрій Тетяна Георгіївна

Доцент кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат історичних наук

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Соціологія освіти
 • Соціологія
 • Політологія
 • Політична історія світу
 • Політична система України
 • Основи демографії

  Здійснює керівництво практикою студентівБіографія

Освіта:

Закінчила з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2002 р.); навчалася в там же аспірантурі (2006 р.).

Досвід роботи:

2012 – до цього часу – доцент кафедри філософії КУ імені Бориса Грінченка;

2010–2012 рр. – доцент кафедри суспільно-політичних дисциплін та правознавства КУ імені Бориса Грінченка;

2007–2009 рр. – завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ “Економіко-технологічний університет”;

2006–2009 рр. – ст. викладач факультету менеджменту і бізнесу Київського національного університету культури і мистецтв (за сумісництвом);

2006–2007 рр. – методист ПВНЗ “Економіко-технологічний університет” (за сумісництвом – ст. викладач);

2002–2004 рр. – вчитель історії України і всесвітньої історії ЗОШ I-III ст. № 10, м. Бровари.

Професійний і науковий інтерес

Монографії:                          

 1. Купрій Т.Г. Політологія: навч. енцикл. словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації акредитації / Т.Г. Купрій; за наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. - Львів: “Новий Світ-2000”, 2014. – 779 с.
 2. Купрій Т.Г. Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник / [за наук. ред. д-ра філос.н. В.О. Огнев’юка]. – К.: ВП “Едельвейс”, 2014. – 624 с.
 3. Купрій Т.Г. Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов та ін.]. – Львів: Новий Світ-2000, 2014. – 766 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.  Лист МОНУ №1/11-9317 від 17 червня 2014 р.
 4. Купрій Т.Г. Соціологія освіти: навчальний посібник для студентів непрофільних спеціальностей. – К.: Логос, 2014. – 304 с.
 5. Купрій Т.Г. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори): навч. енциклопед. словник-довідник / Т.Г.  Купрій / За наук. ред. д-ра політ.н. Н.М. Хоми  [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.]. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2015. – 490 

Навчально – методичні матеріали:

 1. Купрій Т.Г. Телешун С.О., Рейтерович І.В. Громадянське суспільство та публічна політика: метод. рекомендації до практичних та семінарських занять з дисципліни “Громадянське суспільство та публічна політика”, спеціальність “Публічна політика та управління” – К.: НАДУ, 2012. – 54 с.
 2. Купрій Т.Г. Столярчук О.А, Терентьєва Н.О. Методичні вказівки з  педагогічної / навчальної практики для студентів напряму підготовки 6.020301 “Філософія” (ОКР “бакалавр”) за вимогами кредитно-модульної системи –  Бровари: ЗАТ “ТЛТ”, 2014.  – 36 с.
 3. Купрій Т.Г. Програма з фахової ознайомчої практики для студентів напряму підготовки 6.020301 “Філософія” (“бакалавр”) є за вимогами кредитно-модульної системи. –  Бровари: ЗАТ “ТЛТ”, 2014. – 39 с.
 4. Купрій Т.Г., Александрова О.С. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт: для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра з  галузі знань 0203 Гуманітарні науки, напряму підготовки  6.020301 «Філософія*»/ Купрій Т.Г.– Бровари: ТОВ «Гео-прес», 2015. – 31с.
 5. Купрій Т.Г., Купрій С.М. Викладання філософії та філософських дисциплін  у середній школі: метод. рекомендації студентам напряму підготовки 6.020301 «Філософія» під час проходження виробничої, переддипломної/педагогічної практики./ Купрій Т.Г. – Бровари: ТОВ «Гео-прес», 2015. – 52с.
 6. Купрій Т.Г. Александрова О.С. та ін. Комплексний кваліфікаційний  екзамен з фахових дисциплін [Текст] : методичні вказівки щодо підготовки і проведення державного екзамену. Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” галузі знань 0203 Гуманітарні науки, за напрямом підготовки 6.020301 «Філософія» денної форми навчання – Бровари : ТОВ «Гео-Прес», 2016. – 30 с.
 7. Купрій Т.Г.Методичні рекомендації до навчальної /фахової ознайомчої практики (бібліотекознавство, бібліотечний фонд, аналітично-синтетична переробка інформації) для студентів І курсу навчання галузі знань 0203 «Гуманітарні науки», напряму підготовки 6.020301 «Філософія» / Купрій Т.Г.– Бровари: ТОВ «Гео-прес», 2016. – 32 с. 

 

Статті:

 1. Купрій Т.Г. Реалізація  молодіжної політики в контексті Євро – 2012 / Т.Г. Купрій // Державне управління: удосконалення та розвиток: електр. наук. фах. вид. – 2012. – №2. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=391
 2. Купрій Т.Г. Соціальна політика уряду А.Меркель (2009-2011 рр.): реалізовані цілі та перспективи / Т.Г. Купрій // Грані: наук.-теорет. і громадсько-політичний альманах. Серія “Історія” – 2012. – №3(83). – С.30-35.
 3. Купрій Т.Г., Головко М.Ю. Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації / Т.Г. Купрій // Грані:  наук.-теорет. і громадсько-політичний альманах. Серія “Соціологія”. – 2012. –  №7 (87). – С.71-76.
 4. Купрій Т.Г. Інформаційні виклики в контексті становлення сучасного громадянського суспільства України / Т.Г. Купрій // Економіка та держава: Міжнар. наук.-практ. журнал. Сер. “Економічні науки”. – 2012. – № 8. – С. 44-48.
 5. Купрій Т.Г., Купрієнко В.М. Мистецька спадщина Іванківщини – перлини Полісся / Т.Г. Купрій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Серія “Історія”. – 2012. –  №3. – С.227-230.
 6. Купрій Т.Г., Недашківська Д.В. Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства / Т.Г. Купрій // Грані: наук.-теорет. і громадсько-політичний альманах. Серія “Соціологія”. – 2013. –  №6(98). – С. 112-117.
 7. Купрій Т.Г. Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики / Т.Г.  Купрій // Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць. – К.:ВІР УАН, 2013. – Вип.75 (№8). – С.336-338.
 8. Купрій Т.Г. Метафоричне мислення як ознака креативності студента / Т.Г.  Купрій // Неперервна професійна освіта і практика: наук.-метод. журнал. – 2013. – Вип. 3-4. – С.25-32. (фахове видання, включене до наукометричних баз РІНЦ, IndexCopernicus)
 9. Купрій Т.Г. Впровадження варіативної складової освітніх програм бакалавра та магістра: філософський аспект / Т.Г. Купрій // Освітологія: польсько-український щорічник. – Вип.ІІІ. – Варшава-Київ: ВП “Едельвейс”, 2014. – С.99-105. (фахове видання, включене до наукометричних баз РІНЦ, IndexCopernicus)
 10.  Купрій Т.Г. Філософсько-освітній аналіз ризиків та надбань приватної вищої освіти в контексті прийняття нового ЗУ “Про вищу освіту” / Т.Г. Купрій // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. Серія “Філософія”. – 2015. –№1. – С.7-11.
 11.  Купрій Т.Г. Маркери студентоцентричної філософії приватної вищої освіти Німеччини / Т.Г.  Купрій // Гілея: наук. вісник: зб. наук. праць. – К.:ВІР УАН, 2015. – Вип.94.(№3). – С.183-186. (фахове видання, включене до науко- метричних баз РІНЦ)
 12.  Купрій Т.Г. Філософія студентоцентрованого навчання приватної вищої освіти в Україні / Купрій Т.Г. // Грані:  наук.-теорет. і громадсько-політичний альманах. Серія “Філософія”. – 2015. – №4 (120). – С.107-112.
 13. Купрій Т.Г. Волонтерський рух в Україні та Євро-2012 / Т.Г. Купрій // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць. – Вип.3. – Дрогобич: Редакційно-вид. відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2012. – С.180-184.
 14. Купрій Т.Г. Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді щодо громадської діяльності / Т.Г. Купрій // Молодіжна політика: проблеми та перспективи: зб. наук. праць. – Дрогобич-Перемишль: Посвіт, 2013. – Вип.4. – С.181-186.
 15. Купрій Т.Г. Практика співробітництва (стажування) українських політичних інституцій  із студентами вищих навчальних закладів / Т.Г. Купрій // Освітня політика держави: філософія, методологія, практика. – Тематичний випуск: зб. наук. ст. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Дра-гоманова, 2014. – С.231-235.
 16. Купрій Т.Г. Студентроцентроване навчання як рефлексія на модернізацію ринку праці в Україні (на прикладі студентів Київського університету імені Бориса Грінченка) / Т.Г.  Купрій // Youth policy: problems and prospects: /red.S. Shchudlo, P.Dlugosz. – Drohobych-Rzeszow: «Trek LTD» 2015. – Nr 6. – P 133-139.

Інше

Сертифіковані ЕНК:

1. Соціологія (сертифіковано 27 червня 2013 р. Наказом № 348 )
http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=73
2. Соціологія освіти (сертифіковано 16 грудня 2013 р. Наказом № 648 )
http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=63
3. Політологія (сертифіковано 10 червня 2014 р. Наказом № 249 )
http://e-learning.kubg.edu.ua/enrol/index.php?id=264
4. Територіальна організація влади в Україні http://elearning.kmpu.edu.ua/course/view.php?id=447


Провідні публікації:

1) Політологія ІІ. Навчально-методичний посібник. – Бровари: ЕТУ, 2007. – 112с.

2) Управління конфліктами у процесах публічної політики: взаємодія держави та громадянського суспільства. Наук. розробка / Під гол. ред. С.О. Телешуна – К. : НАДУ, 2012. – 52с. (у співавторстві)

3) Соціологія: Схеми, таблиці, діаграми, графіки: навч. посіб. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 162с.

4) Соціологія освіти: навчальний посібник для студентів непрофільних спеціальностей – К.: Видавництво “Логос”, 2014. – 304с.

5) Освітологія: фахова підготовка: навчально-методичний посібник – за ред. В.О. Огнев’юка – К.: ВП “Едельвейс”, 2014 – 624 с. (у співавторстві)

Список друкованих праць

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах