gpKFJKUss0VKlaKbkYq_GZEc1X2vG1JxNW-xUQwaiiFju9utHMOjhD6qg-Hr
Контактна інформація

rector@kubg.edu.ua

Огнев'юк Віктор Олександрович

Професор кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор філософських наук, професор, академік НАПН України

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 • Філософія освіти 

Біографія

Народився у с. Вовчинці Козятинського району Вінницької області. Закінчив Вінницький державний педагогічний інститут і здобув кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства.
Детальніше

 

Професійний і науковий інтерес

Монографії, підручники та книги:

 1. Освітологія: витоки наукового напряму: Монографія / За ред. В.О. Огнев’юка; Авт. кол.: В.О. Огнев’юк, С.О. Сисоєва, Л.Л. Хоружа, І.В. Соколова, О.М. Кузьменко, О.О. Мороз. – К.: ВП «Едельвейс», 2012. – 336 с.
 2. Освітологія: хрестоматія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі: Огнев’юк В.О., Сисоєва С.О. – К.: ВП «Едельвейс», 2013. – 744 с.

Навчально-методичні посібники:

 1.  Освітологія: фахова підготовка : навч.-метод. посіб. – за ред. В.О.Огнев’юка ; авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, О.О.Драч, та ін. – К. : Едельвейс, 2014. – 624 с.
 2. Філософія освіти : хрестоматія / уклад. : В. О. Огнев’юк, О.М. Кузьменко. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 508 с.
 3.  Освітологія: підготовка експертів у галузі освіти: навч.-метод. посіб. / За ред. В. О. Огнев’юка; Авт. кол.: В. О. Огнев’юк, С. О. Сисоєва, О. Б. Жильцов, Л. В. Козак, О. М. Кузьменко, І. І. Тригуб, М. М. Галицька, Н. П. Мазур, Н. А. Побірченко, В. О. Рябенко, М. Зельман, О. О. Коцур. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «Едельвейс», 2015. – 464 с.

Статті:

 1. Огнев’юк В. Розвиток в університетській освіті акме-компетентнісного потенціалу майбутнього фахівця. // Акмеологія – наука ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конфер. / заг. ред. В.О.Огнев’юка. – К. : Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – 230с. – С. 6-10.
 2. Огнев’юк Віктор. Роль освіти у формуванні цінностей демократичного суспільства. // Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти: зб. наук. праць / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. – Хмельницький: ПП Заколодний  М.І., 2011. – 433с.
 3. Огнев’юк В.О. Освітологія як відображення міждисциплінарного підходу в наукових дослідженнях феномену сучасної освіти. //  Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси : наук. пр.  / за матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф. «Освітологія – науковий напрям інтегрованого пізнання освіти»; авт. кол. : В.Г. Кремень, О.В. Сухомлинська, І.Д. Бех, В.О.Огнев’юк, В.М. Ткаченко, П.Ю. Саух, Д.І. Дзвінчук, С.О. Сисоєва, І.В. Соколова. -  К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2011. – 152 с.
 4. WiktorO.  OgniewjukFilozofiaświatywstrukturzebadannaukowychfenomenu /  Całścioweujęciaedukacji – kuspotkaniuzoświatologią; redakcja: Tadeusz Lewowicki,  WiktorO. Ogniewjuk, Swietłana O. Sysojewa. – Wyższa Szkola Pedagogiczna ZNP. – Warsyawa, 2011- S. 51-67.
 5. Огнев’юк В.О. Відповідальність інтелектуалів. Вітальні слова організаторів конференції. / Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., (16 листоп., м. Київ) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка [та ін.]; за заг. ред. В.О.Огнев’юка; [редкол.: В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, С.О. Сисоєва, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 280с. – С. 7-11.
 6. Віктор О. Огнев’юк Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти. // Освітологія. Польсько-український, українсько-польський щорічник. / за ред. Віктора Огнев’юка, Тадеуша Левовицького, Світлани Сисоєвої. – Варшава-Київ. – 2012, №1. – 120с. – С.69-75.
 7. Віктор Огнев’юк Еволюційний поступ освіти в контексті освітології. / Освіта у полікультурних суспільствах.  / за редакцією Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Єжи Нікіторовича, Світлани Сисоєвої. – Вища школа педагогіки ZNP. Університет в Б’ялостоці. Варшава. – 2012. – С.117-129.
 8. Віктор Огнев’юк, Світлана Сисоєва Освітологія – науковий напрям інтегрованого дослідження сфери освіти. // Рідна школа. – 2012. – №4-5. – С.44-51.
 9. Огнев’юк В.О. Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта. / Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. наук.-практ.конф., 13 груд. 2012р. / М-во осв. і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, Благод. фонд сприян. розв. осв. ім. Б.Грінченка; [редкол. : В.О.Огнев’юк, Л.Л.Хоружа, О.В.Безпалько, Н.М.Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2012 – 448с. – С. 7-15.
 10. Грінченко Борис. Зібрання творів. Педагогічна спадщина. Кн. 1 / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; упоряд. О.М.Мислива, А.І.Мовчун, В.В.Яременко; вступ. слово В.О.Огнев’юка; передм., комент., прим. В.В.Яременка. – К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013 – 424с. : іл.
 11.  Грінченко Борис. Зібрання творів. Педагогічна спадщина. Кн. 2 / Київ. ун-т ім. Б.Грінченка; упоряд. О.М.Мислива, А.І.Мовчун, В.В.Яременко; комент., прим. В.В.Яременка. – К.: [Київ. ун-т ім. Б. Грінченка], 2013 – 424с. : іл.
 12.  Огнев’юк Віктор. Освіта – важіль економіки. // Освіта. –  2013. – №1-2. – С.12. 
 13.  Огнев’юк Віктор. Реформування – як сутнісна характеристика сучасної освіти. / Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія: монографія / за ред. Василя Кременя, Тадеуша Левовицького, Віктора Огнев’юка, Світлани Сисоєвої. – К.: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2013. – 460с.
 14.  Огнев’юк Віктор. Основні тенденції розвитку сучасної освіти / В.О. Огнев’юк // польсько-український / українсько-польський щорічник «Освітологія». – К.: ВП «Едельвейс». – 2013. – Випуск ІІ. – 170с. – С. 9-14.
 15. Ognevyuk Victor. School Education in the Context of Seven Evolutionary Steps // The International Journal for Education Law and Policy. – Volume 9. – Issue 1-2. – 2013. – P. 163-171.
 16. Роль університету у розвитку лідерського потенціалу суспільства: концептуальні засади / Авторський колектив: О.Аарна, Д.Гудонієне, О.Гузар та ін.; за заг. ред. С.Калашнікової. – Київ: ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 100 с. – С. 65-73. Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна).
 17. Огневюк В.А. К проблеме развития научного направления интегрированного исследования сферы образования/ Огневюк В.А., Сысоева С. А. – К. : AlmaMater. – 2014. – № 3. – С. 22–30.
 18. Роль Б. Грінченка у формуванні національної ідентичності українського народу / Wielokulturowość iedukacja ; RedakcjaT. Lewowicki, W. Ogniewjuk, E. Ogorodska-Mazur, S. Sysojewa. – Warszawa – Cieszyn – Kijów, 2014. – WyższaSzkołaPedagogicznaZNP, Wydział EtnologiiiNaukoEdukacjiUniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetim. BorysaGrinczenki. – S. 123–133.
 19. OgneviukV. Scientificdirectionintegratedresearcheducation / OgneviukV., SvetlanaSysoieva. // BritishJournal of Science, Education and Culture, 2014. – – Volume V. “London University Press”. London, 2014. – 630 p. – P. 390–
 20. Огнев’юкВ.О. БорисГрінченко: спробареконструкціїфілософіїжиття / Огнев’юкВ. О. // «Яйшовтуди, дегуркітпрацічути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (VІ Грінченківські читання), (22 січня 2014р., м. Київ) / за заг. ред. В. О. Огнев’юка, Л. Л. Хоружої, А. І. Мовчун. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – С. 5–24.
 21. Огнев’юк В. Великий Просвітитель України: до ювілею Бориса Грінченка / Огнев’юк В. // Рідна школа : щомісяч. наук.-пед. журн. / М-во освіти і науки України. – К. : Рідна школа, 2014. – № 1/2. – С.3–11: фотогр.
 22. Огнев’юк Віктор. Самоідентифікація Просвітителя / Огнев’юк В. // Дзеркало тижня Україна, 2014.  – №2.
 23.  Огнев’юк В.О. Як убезпечитися від головних загроз? / В.О.Огнев’юк // Освіта : Всеукр. громадсько-політичний тижневик / Українська освіта: що далі? : матер. круглого столу. – 2014. – № 9. – С. 5.
 24. Огнев’юк В. Як звільнитися від кріпосного права в освіті/ Огнев’юк В. // Дзеркало тижня Україна, 2014. – №. 34. – С. 4.
 25. Огнев’юк В. Освітня політика як державний пріоритет / В.Огнев’юк // Освітологія : польсько-український / українсько-польський щорічник / за ред. В. Огнев’юка, Т. Левовицького, С.Сисоєвої. – Варшава–Київ, 2014. – № ІІІ. – 137с. – С. 59–65.

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах