GVFDcUqCwf8tGIDfvFL7WQWef869I_57dcrxPGLnTH3DM4z4uV0LCdp3VN8a
Контактна інформація

l.ovsiankina@kubg.edu.ua

Овсянкіна Людмила Анатоліївна

Доцент кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філософських наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

  • Філософські студії
  • Етика бізнесу та діловий етикет
  • Етика спілкування і діловий етикет
  • Філософія освіти
  • Освіта у трансформаційному суспільстві: філософія освіти

 

Біографія

 

Освіта:

У 1992 р. закінчила  Київський державний педагогічний університет ім. М.П.  Драгоманова за спеціальністю «Педагогіка та психологія».

З 1998 по 2001 рр.  навчалася в аспірантурі на кафедрі філософії Національного торговельно-економічного університету за спеціальністю  09.00.03 «соціальна філософія та філософія історії».

 

Досвід роботи:

2008  – до цього часу – доцент кафедри філософії Київського університету імені Бориса Грінченка;

2005-2008 – доцент кафедри соціальних технологій Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій;

2001-2005 – старший викладач кафедри педагогіки та психології професійної освіти Національного авіаційного університету. 

 

Професійний і науковий інтерес

Провідні публікації:

1. Овсянкіна Л.А.  Філософські проблеми якості сучасної вищої освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний  Педагогічний Університет імені Григорія Сковороди»  – вип. 37-1, ТОМ   V   І (74): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: ГНОЗИС, 2017.  – С. 50-58

2. Овсянкіна Л.А.  Філософія національної освіти у вимірі сучасниї глобалізаційних процесів // ГУМАНІТАРНИЙ ВІСНИК ДВНЗ «Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний  Педагогічний Університет імені Григорія Сковороди»  – додаток 1 до вип. 37, Том І (69): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: ГНОЗИС, 2016.  – С. 137-144.

3. Овсянкіна Л.А.  Харизма // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ  I  -  IV  рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.].  – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.727-728. –  ISNB  978-966-418-270-3.

4. Овсянкіна Л.А.  Атталі Жак, Шелінг Фрідріх Вільгельм Йозеф // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов  та ін.].  – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – 766 с. – С.41-42, 717-718. –  ISNB  978-966-418-266-6.

5. Овсянкіна Л.А.  Формування світоглядної позиції особистості і проблеми модернізації   сучасної української освіти // Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2014. – С. 261-265.

6. Овсянкіна Л.А.  Специфіка впровадження інноваційних технологій у сучасній вищій освіті // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІІ (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – С. 203-210.

7. Овсянкіна Л.А.  Філософський аналіз моралі у контексті сучасного  людиноорієнтованого управління // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 68. – С. 832-836.

8. Овсянкіна Л.А.  Ціннісні орієнтації особистості в умовах     трансформації сучасного українського суспільства // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – випуск 75 (№8). – С.379-381.

9. Овсянкіна Л.А.  Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2013. – випуск 3-4. – С.13-17.

10. Овсянкіна Л.А.  П роблеми  модернізації   сучасної української освіти і формування ціннісних орієнтацій особистості: філософський аналіз // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том 1 (43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С. 232-238.

11. Овсянкіна Л.А.  Етичний вимір бізнесу // Практична філософія. – №4. – 2013. – С.77-85.

12. Овсянкіна Л.А.  Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський  аспект) //  Університетська кафедра, 2012. – №1. – С. 56-65.

13. Овсянкіна Л.А.  Філософський аналіз ролі духовних цінностей у розвитку сучасної цивілізації // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 64 (№9). – С. 224-229.

14. Овсянкіна Л.А.  Інноваційні процеси у системі вищої освіти України: філософський аналіз // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том 1 (34): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 288-294.

15. Овсянкіна Л.А.  Мораль як детермінанта становлення сучасної особистості // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р. / М-во осв. і науки, молоді та спорту України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка. Благод. фонд сприян. розв. осв. ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, О. В. Безпалько, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 241-246.

СЕРТИФІКОВАНІ ЕНК:

1.      Філософія (сертифіковано 27 червня 2013 р. Наказом № 348 )

    http://e-learning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=74

2.      Етика бізнесу (сертифіковано 10 червня 201 4 р. Наказом № 2 4 9)

       http ://elearning .kubg .edu .ua /course /view .php ?id =7468

 

 

 

1.             Овсянкіна Л.А. Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський  аспект) //  Університетська кафедра, 2012. – №1. – С. 56-65.

2.             Овсянкіна Л.А. Філософський аналіз ролі духовних цінностей у розвитку сучасної цивілізації // Гілея: науковий вісник.Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2012. – Випуск 64 (№9). – С. 224-229.

3.             Овсянкіна Л.А. Інноваційні процеси у системі вищої освіти України: філософський аналіз // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до Вип. 27, Том 1 (34): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 288-294.

4.             Овсянкіна Л.А. Мораль як детермінанта становлення сучасної особистості // Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р. / М-во осв. і науки, молоді та спорту України, Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка. Благод. фонд сприян. розв. осв. ім. Б. Грінченка; [редкол.: В.О. Огнев’юк, Л.Л. Хоружа, О. В. Безпалько, Н.М. Віннікова]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – С. 241-246.

5.            Овсянкіна Л.А. Філософський аналіз моралі у контексті сучасного  людиноорієнтованого управління // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 68. – С. 832-836.

6.          Овсянкіна Л.А. Ціннісні орієнтації особистості в умовах  трансформації сучасного українського суспільства // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – випуск 75 (№8). – С.379-381.

7.          Овсянкіна Л.А. Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2013. – випуск 3-4. – С.13-17.

8.          Овсянкіна Л.А. П роблеми  модернізації   сучасної української освіти і формування ціннісних орієнтацій особистості: філософський аналіз // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 31, Том 1 (43): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2013. – С. 232-238.

9.          Овсянкіна Л.А. Етичний вимір бізнесу // Практична філософія. – №4. – 2013. – С.77-85.

10.     Овсянкіна Л.А. Харизма // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів ВНЗ I - IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, О.М. Сорба, Л.Я. Угрин та ін.].  – Львів: «Новий Світ – 2000», 2014. – 779 с. – С.727-728. – ISNB 978-966-418-270-3.

11.     Овсянкіна Л.А. Атталі Жак, Шелінг Фрідріх Вільгельм Йозеф // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг. ред. Н.М. Хоми [В.М. Денисенко, Л.Я. Угрин, Г.В. Шипунов  та ін.].  – Львів: Новий Світ – 2000, 2014. – 766 с. – С.41-42, 717-718. – ISNB 978-966-418-266-6.

12.        Овсянкіна Л.А. Формування світоглядної позиції особистості і проблеми модернізації   сучасної української освіти // Філософсько-гуманітарні читання: Збірка наукових праць. – Дніпропетровськ: ДЗ «ДМА», 2014. – С. 261-265.

13.        Овсянкіна Л.А. Специфіка впровадження інноваційних технологій у сучасній вищій освіті // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 5, Том ІІІ (54): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2014. – С. 203-210.

14.       Овсянкіна Л.А. Філософія національної освіти у вимірі сучасних глобалізаційних процесів // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  – Додаток 1 до Вип. 37, Том І (69): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2016. – С. 137-144.

Овсянкіна Л.А. Філософські проблеми якості сучасної вищої освіти // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди»  – Вип. 37-1, Том V І (74): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 50-58.
Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах