h6SYb-F8Yqss2DzvI7Xenvjo7MSZKrGfeTSLGSulaX6OfrR8lMW3OZ7aZk9p
Контактна інформація

t.bondar@kubg.edu.ua

Бондар Тетяна Іванівна

Доцент кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат філософських наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

«Традиційна логіка», «Сучасна логіка (класична і некласична)», «Філософська пропедевтика», «Філософія», «Основи критичного мислення», «Філософія мови», «Філософія», «Риторика».

Біографія

В 1977 р. закінчила філософський факультет Київського державного університету ім..Т.Г.Шевченка, відділення філософії.  Спеціальність: філософ, викладач філософських дисциплін.
Навчалася в аспірантурі по кафедрі логіки філософського факультету, в січні 1985 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філософських наук на тему «Логіко-гносеологічний аналіз аксіоматичного методу».
Працювала в Київському інституті харчової промисловості, товаристві «Знання» УРСР, Всесоюзному Інституті підвищення кваліфікації працівників «Інтуристу», Київському інституті іноземних мов, Київському університеті туризму, економіки і права, Державній Академії керівних кадрів культури і мистецтв, інших вузах Києва.

Професійний і науковий інтерес

Навчальні посібники:

1. Бондар Т. І. Логіка: Навч. Посібник / Т. І. Бондар. – К.: Вид. Дім «Слово», 2011. – 272 с. - 11,2  др.арк. ( з грифом МОН).

2. Бондар Т. І Філософія мови. Хрестоматія / Т. І. Бондар– К.: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2011 – 92 с.;5,4 др.арк.

3. Бондар Т.І. Логіка : навчально-методичний посібник для спеціальності «Правознавство» / Т. І. Бондар. – К., 2014. -  6 др.арк.

Статті:

4. Бондар Т. І. Логіка в соціально-політичному контексті / Т. І. Бондар // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – Міленіум, 2011. - №2. – С.3-7.

5. Бондар Т. І.Філософські науки в системі вищої освіти: реалії і перспективи / Бондар Т. І. // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. – К.:НПЦ  Перспектива, 2011. – С.43 – 56;

6. Бондар Т. І. Феномен політичного лідерства у сучасній Україні / Т. І. Бондар // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 68 (№1) – С. 128-136.

7. Бондар Т. І. Сучасні трансформації тероризму / Бондар Т. І.// Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук.журнал. – К.: Міленіум, 2012. – 4. – С. 12-16.

8. Бондар Т. І. Роль філософських наук у формуванні світогляду студентської молоді / Т.І. Бондар // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – К.: ВІР УАН, 2013. – Вип.75, (№ 8) – С.419-421.

9. Бондар Т.І. Образование как воспитание культуры мысли и культуры речи / Т.І. Бондар // Ильенковские чтения». – М.: Изд-во СГУ, 2015, С. 296 – 303.

10.  Бондар Т. І. Формування переконань засобами художнього тексту / Т. І. Бондар // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. – К.: НПЦ  Перспектива, 2015.  – № 20. – С. 148-158.

11. Бондар Т.І. Суспільна свідомість в умовах зміни ціннісних парадигм (в співавт.) / Т.І. Бондар // Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права. – К.:НПЦ  Перспектива, 2015. – № 20. – С. 84-95.

Інше

Основні публікації: ст. в  «Modern socio-political processes in Russia, Europe states and in the World», Volume 1, Stuttgart – 2012;  «Логіка» : Навчальний посібник. – К.: ДАККіМ, 2006. -5,2 др.ар. (з грифом МОН України); «Філософія мови»: хрестоматія . – К.: Київ. Ун-т ім..Б.Грінченка, 2011, 5,4 др.ар.; Логіка: Навч. посібник. – К.: Вид. Дім «Слово», 2011. – 11,3  др.арк. (з грифом МОН України) та ін. статті у фахових виданнях. Брала участь у багатьох Міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях з подальшою публікацією тез виступу.


Керує студентським науковим гуртком «Ключ до істини».

Список друкованих праць

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах