додонов
Контактна інформація

r.dodonov@kubg.edu.ua

Додонов Роман Олександрович

Завідувач кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Філософські студії

Соціальна філософія

Соціальна структура суспільства

Історія філософії

 

Біографія

Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка(1992), диплом з відзнакою. Кваліфікація за дипломом: філософ, викладач соціально-політичних дисциплін.

У 1992-2001 роках працював у Запорізькому національному університеті на посадах стажиста-дослідника науково-дослідної частини, старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, навчався в аспірантурі та докторантурі. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності» у спеціалізованій вченій раді Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

2001-2002 – декан факультету підготовки спеціалістів на платних засадах Запорізького юридичного інституту МВС України.

2002-2012 – професор і завідувач кафедри філософії Донецького національного технічного університету.

2013-2014 – професор кафедри філософії та політології Донецького юридичного інституту МВС України.

2014-2017 – завідувач кафедри філософії Донецького національного університету, який був переведений із зони АТО до м.Вінниця.

З вересня 2017 р. по теперішній час – завідувач кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 1. Феномен нації: основи життєдіяльності / Колективна монографія Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ під ред. Б.В. Попова. – К.: Товариство "Знання”, 1998. – Розділ "Етнос у природно-історичному процесі". – С.135-149.
 2. Этническая ментальность: опыт социально-философского исследования / Додонов Р.А. – Запорожье: „Тандем-У”, 1998. - 192 с.
 3. Теория ментальности. Учение о детерминантах мыслительных автоматизмов. – Запорожье: „Тандем-У”, 1999. – 264 с.
 4. Цивилизация: от локального к глобальному Граду : Монографія / Додонов Р.А., Муза Д.Е., Алексеева Л.А., Лазарев Ф.В., Шульга М.А. и др. – Донецк: ДонНТУ, УНИТЕХ, 2008. – Раздел "Проблема классификации и типологизации цивилизаций”. – С.50-67, 231-235. (Серия "Человек. Культура. Цивилизация”).
 5. Аутопоезіс соціальних систем: Монографія / За науковою ред. В.П.Беха / В.П.Бех, Мін. освіти і науки. Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Розділ "Ноосфера як підстава бутя соціального світу”. – С.19-33.
 6.     Образование как планетное явление : Монография / Л.А. Алексеева, Р.А. Додонов, Д.Е. Муза, Ф.В. Лазарев, В.М. Таланов и др.; ДонНТУ. – Донецк: ДонНТУ, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2011. – С.21-78. (Серия "Человек. Культура. Цивилизация”).
 7. Метафізика Донецька. Філософські ессе. – Донецьк: Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, ТОВ "Східний видавничий дом", 2012. - Розділ "Особливості хронотопа та імидж міста”. – С.128-143.
 8. Східноукраїнський конфлікт у дзеркалі соціально-філософської рефлексії / Р.О. Додонов, Український інститут стратегій глобального розвитку та адаптації. – Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. – 200 с.
 9. Гібридна війна: in verbo et in praxi / Донецький національний університет імені Василя Стуса / Під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Вінниця, 2017. – 410 с.
 10. Додонов Р.О. Феноменологія часу. В кн.: Практичні аспекти філософії часу: монографія. За ред. Є. О. Лебедя. – Суми: Сумський державний університет, 2017. С. 7-14.
 11. Додонова В.І., Додонов Р.О. Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту. К.: Видавець Руслан Халіков, 2018.
 12. Александрова О., Додонов Р., Додонова В. Два проекти Національної академії наук (до сторіччя УАН). Nad Wisla i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlosc i terazniejszosc. Monografia zbiouowa / red. Ihor Sribnyak. Warshawa-Torun: Miedzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. S. 6-12.

 

Підручники та навчальні посібники:

 1. Додонов Р.О., Додонова В.І. Соціологія: навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України — Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2005. — 224 с.
 2. Вступ до філософії: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. За ред. проф. Л.М.Нікітіна. Видання 3-тє, доп. і перероб. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 256 с. (теми 10 та 14).
 3. Філософія. Навчально-методичний посібник для студентів технічних вузів / Під ред. Л.О.Алексєєвої, Р.О.Додонова, Д.Є.Музи та інш. — Донецьк: ДонНТУ, 2007. — 175 с. (теми 2, 5).
 4. Алексєєва Л.О., Додонов Р.О., Муза Д.Є. Філософія науки і техніки. Навчально-методичний посібник для магістрантів. Вид. 2-ге, виправлене. — Донецьк: ДонНТУ, 2006. — 113 с.
 5. Додонов Р.О., Поправко А.К., Шигімагіна Л.А. Філософія для юристів. Навчальний посібник для курсантів та студентів юридичних спеціальностей. - Донецьк: ДЮІ МВС України, 2014. - 206 с.
 6. Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. 2-ге видання / За ред. Р.О. Додонова, Л.І. Мозгового. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 426 с. (тема 2.2).
 7. Гносеологія, епістемологія і методологія науки (навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів) / В.І. Додонова, Р.О. Додонов. – Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2015. – 140 с.
 8. Релігієзнавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі В.В. Білецький, Р.О. Додонов, Г.Є. Ковальський. – Вінниця: ДонНУ, ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. – 317 с. - Тема 2. Філософія релігії. – С.29-69.

 

Статті:

1. Додонов Р.О., Додонова В.І. Одухотворений космос vs бездушний простір.Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. 2019. Вип. 40 (53). С.85-93.

2. Murinska S., Aleksandrova O., Dodonov R.Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine.Skhid. 2018. № 5(157). С. 66-72.

3. Dodonov R., Dodonova V., Mozgovoy L. Polemological paradigm of comprehension of essence of hybrid war. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства: зб. наук. пр. Вип. 2(9). Слов’янськ: ДДПУ, 2018. С.7-17.

4. Додонов Р., Ковальський Г. Полемологія та конфліктологія: На шляху до осмислення природи гібридної війни. Наука. Релігія. Суспільство. 2018. №1(61). С.16-27.

5. Dodonov R. The Institutionalization of the Politics of Memory. Skhid. 2018. №1(153). С. 98-102.

6. Додонов Р.О. Трансформація концепту «історична пам’ять» в постмайданній Україні. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини.2017. Вип. 38. Том 2. С. 25-32.

7. Dodonov R., Kovalskyi H., Dodonova V., Kolinko M. Polemological Paradigm of Hybrid War Research. Philosophy and Cosmology. 2017. Vol.19. P.97-109.

8. Dodonov R. Historical experience of the legitimation of the occupied territories. Culturological Bulletin: Science and Theoretical Yearbook of Nyzhnia Naddniprianshshyna. 2017. № 37. Р. 11-16.

9.Додонов Р.О. Світовий досвід постконфліктної реабілітації та замирення в контексті подій на Сході України. Нова парадигма. 2016. Вип. 129. С.15-25.

Dodonov R. Two Strategies to Resolve the Conflict in the Donbass. Culturological Bulletin: Science and Theoretical Yearbook of Nyzhnia Naddniprianshshyna. 2016. № 35. Р. 72-79.

Інше

 

   Автор понад 300 наукових, навчальних та методичних праць, у тому числі одноосібних монографій «Етнічна ментальність: досвід соціально-філософського дослідження» (1998), «Теорія ментальності: вчення про детермінацію мисленнєвих автоматизмів» (1999), «Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії» (2016), розділів у колективних монографіях «Феномен нації: основи життєдіяльності» (1998), «Цивілізація: від локального до глобального Граду» (2008), «Освіта як планетне явище» (2011), «Метафізика Донецька» (2013), «Гібридна війна: inverboetinpraxi» (2017).

Список публікацій

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах