додонов
Контактна інформація

r.dodonov@kubg.edu.ua

Додонов Роман Олександрович

Завідувач кафедри філософії

Науковий ступінь, вчене звання

доктор філософських наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Філософські студії

Соціальна філософія

Соціальна структура суспільства

Історія філософії

 

Біографія

Закінчив філософський факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка(1992), диплом з відзнакою. Кваліфікація за дипломом: філософ, викладач соціально-політичних дисциплін.

У 1992-2001 роках працював у Запорізькому національному університеті на посадах стажиста-дослідника науково-дослідної частини, старшого наукового співробітника, старшого викладача, доцента, навчався в аспірантурі та докторантурі. У 1999 р. захистив докторську дисертацію на тему «Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності» у спеціалізованій вченій раді Інституту філософії імені Григорія Сковороди НАН України за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

2001-2002 – декан факультету підготовки спеціалістів на платних засадах Запорізького юридичного інституту МВС України.

2002-2012 – професор і завідувач кафедри філософії Донецького національного технічного університету.

2013-2014 – професор кафедри філософії та політології Донецького юридичного інституту МВС України.

2014-2017 – завідувач кафедри філософії Донецького національного університету, який був переведений із зони АТО до м.Вінниця.

З вересня 2017 р. по теперішній час – завідувач кафедри філософії Історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка.

 

Професійний і науковий інтерес

Монографії:

 1. Феномен нації: основи життєдіяльності / Колективна монографія Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ під ред. Б.В. Попова. К.: Товариство "Знання”, 1998. Розділ "Етнос у природно-історичному процесі". – С.135-149.
 2. Додонов Р.О. Етнічна ментальність: досвід соціально-філософського дослідження. Запоріжжя: „Тандем-У”, 1998. 192 с.
 3. Додонов Р.О. Теорія ментальності. Вчення про детермінанти мисленнєвих автоматизмів. Запоріжжя: „Тандем-У”, 1999. 264 с.
 4. Цивілізація: від локального до глобального Граду: Монографія. Донецьк: ДонНТУ, УНИТЕХ, 2008. – Розділ "Проблема класифікаціх і типологізації цивілізацій”. С.50-67, 231-235.
 5. Аутопоезіс соціальних систем: Монографія / За науковою ред. В.П.Беха. К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. Розділ "Ноосфера як підстава бутя соціального світу”. С.19-33.
 6. Освіта як планетне явище: Монографія. Донецьк: ДонНТУ, Технопарк ДонНТУ УНИТЕХ, 2011. С.21-78.
 7. Метафізика Донецька. Філософські ессе. – Донецьк: Донецьке відділення Наукового товариства ім. Шевченка, ТОВ "Східний видавничий дом", 2012. Розділ "Особливості хронотопа та імидж міста”. – С.128-143.
 8. Додонов Р.О. Східноукраїнський конфлікт у дзеркалі соціально-філософської рефлексії: Монографія. Вінниця: ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. 200 с.
 9. Гібридна війна: in verbo et in praxi / Під. заг. ред. проф. Р.О. Додонова. Вінниця, 2017. 410 с.
 10. Практичні аспекти філософії часу: Монографія / За ред. Є. О. Лебедя. Суми: Сумський державний університет, 2017. Розділ «Феноменологія часу. С. 7-14.
 11. Додонова В.І., Додонов Р.О. Монологи про Донбас. Вибрані праці з проблематики східноукраїнського конфлікту. К.: Видавець Руслан Халіков, 2018.
 12. Александрова О., Андрєєв В., Додонов Р. Ярослав Мудрий та його доба: тисячолітній досвід українського державотворення. Післямова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. – C.280-281.
 13. Александрова О., Додонов Р., Додонова В. Два проекти Національної академії наук (до сторіччя УАН). Nad Wisla i Dnieprem. Polska i Ukraina w przestrzeni europejskiej – przeszlosc i terazniejszosc. Monografia zbiouowa / red. Ihor Sribnyak. Warshawa-Torun: Miedzynarodowy konsorcium naukowo-edukacyjny im. Luciena Febvra, 2019. S. 6-12.
 14. Trudne pytania pamięci historycznej w paradygmacie dialogu kulturowego : Monografia zbiorova / Kijóv Uniwersytet im. Borisa Hrinchenka. Białystok: Białoruskie Towarzystwo Historyczne, 2019. 292 s. S. 4-8, 235-258.

Підручники та навчальні посібники:

 1. Додонов Р.О., Додонова В.І. Соціологія: навчальний посібник для курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України. Донецьк: Донецький юридичний інститут МВС України, 2005. 224 с.
 2. Вступ до філософії: навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання. За ред. проф. Л.М. Нікітіна. Вид. 3-тє, доп. і перероб. К.: Центр учбової літератури, 2008. 256 с. (теми 10 та 14).
 3. Філософія. Навчально-методичний посібник для студентів технічних вузів / Під ред. Л.О. Алексєєвої, Р.О. Додонова та інш. Донецьк: ДонНТУ, 2007. 175 с. (теми 2, 5).
 4. Алексєєва Л.О., Додонов Р.О., Муза Д.Є. Філософія науки і техніки. Навчально-методичний посібник для магістрантів. Вид. 2-ге, виправлене. Донецьк: ДонНТУ, 2006. 113 с.
 5. Філософія. Кредитно-модульний курс. Навчальний посібник. 2-ге видання / За ред. Р.О. Додонова, Л.І. Мозгового. К.: Центр учбової літератури, 2013. 426 с. (тема 2.2).
 6. Гносеологія, епістемологія і методологія науки (навчально-методичний посібник для аспірантів та здобувачів) / В.І. Додонова, Р.О. Додонов. Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2015. 140 с.
 7. Релігієзнавство: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі В.В. Білецький, Р.О. Додонов, Г.Є. Ковальський. Вінниця: ДонНУ, ГЛОБУС ПРЕСС, 2016. Тема 2. Філософія релігії. С.29-69.

Наукові статті:

 • Bekh, VolodymyrandYaroshenko, Alla and Zhyzhko, Tetiana and Ignatyev, Vatiliy and Dodonov, Roman. Postmodern Picture of Reality of Scientific Knowledge: Evolution by Epistemological Diversity. Postmodern Openings. 2020. 11 (3). с. 207-219.
 • Dodonova, Vira and Dodonov Roman. Transformation of social values during a pandemic and problems of global solidarity. Skhid. 3(167). P. 21-26.
 • Dodonov, Roman. The concept of the confessional landscape as a methodology for studying interreligious dialogue. The Caucasus Economic & Social Analysis Journal. 2020. 38. Es. 4. P.27-31. Georgia, Tbilisi https://zenodo.org/record/4291875#.X79_N2gzbIV
 • Aleksandrova, Olena та Dodonov, Roman та Vinnikova, Nataliia (2019) . Postmaidan Ukraine: Middle Class in the Shadow of Reforms.Studia Warmińskie, the Studies of Warmia. 55(56). P. 439-455.
 • Dodonova, Veraта Dodonov, Romanта Aleksandrova, Olena та Popovich, Olena та Omelchenko, Yurii. Strategy and Tactics of Behaviour of Subjects and Objects of Historical Trauma. Analele Universităţii din Craiova. Istorie, X (2(36)). P. 153-164.
 • Dodonov, Roman and Gorbenko, Kateryna. The Criteria of Justice as a Social Existencial. The European philosophical and historical discourse. 2019. Vol.5. Is. 4. P.123-129.
 • Dodonov, Romanта Aleksandrova, Olena та Dodonova, Vera. Rusin History іn the Creative Legacy of Vladimir Vernadsky. Rusin: International Historical Journal. 2019. (56). P. 92-109. 
 • Dodonov, Romanта Aleksandrova, Olena. Discourse Techniques for Constructing Secessions: The Experience of Donbass and Latgale. Ideology and Politics. (1(12)). P. 99-115.
 • Dodonov, Roman; Aleksandrova, Olena; Zavadsky, Vitalyi; Vinnikova, Nataliia. Peace Education: European Good Practices and National Capacity to Support the Disadvantaged Groups of People and Regions. Culturological Bulletin: Science and Theoretical Yearbook of Nyzhnia Naddniprianshshyna. 2 (40). P. 65-74. DOI:10.26661/2413-2284-2019-2-40-07
 • Murinska S., Aleksandrova O., Dodonov R. Information warfare: future challenges of Latvia and Ukraine.Skhid. 2018. № 5(157). С. 66-72.
 • Dodonov R., Dodonova V., Mozgovoy L. Polemological paradigm of comprehension of essence of hybrid war. Вісник Донбаського державного педагогічного університету. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства: зб. наук. пр. Вип. 2(9). Слов’янськ: ДДПУ, 2018. С.7-17.
 • Dodonov R. The Institutionalization of the Politics of Memory. Skhid. 2018. №1(153). С. 98-102.
 • Додонов Р.,Ковальський Г. Полемологія та конфліктологія: На шляху до осмислення природи гібридної війни. Наука. Релігія. Суспільство. 2018. №1(61). С.16-27.
 • Dodonov, Romanта Kovalskyi, Hryhorii та Dodonova, Vera та Kolinko, Maryna. Polemological Paradigm of Hybrid War Research. Philosophy and Cosmology, 19. P. 97-109.
 • Додонов Р.О. Трансформація концепту «історична пам’ять» в постмайданній Україні. Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Вип. 38. Том 2. С. 25-32.
 • Dodonov R. Historical experience of the legitimation of the occupied territories. Culturological Bulletin: Science and Theoretical Yearbook of Nyzhnia Naddniprianshshyna. 2017. № 37. Р. 11-16.

Інше

 

   Автор понад 300 наукових, навчальних та методичних праць, у тому числі одноосібних монографій «Етнічна ментальність: досвід соціально-філософського дослідження» (1998), «Теорія ментальності: вчення про детермінацію мисленнєвих автоматизмів» (1999), «Конфлікт на Сході України у дзеркалі соціально-філософської рефлексії» (2016), розділів у колективних монографіях «Феномен нації: основи життєдіяльності» (1998), «Цивілізація: від локального до глобального Граду» (2008), «Освіта як планетне явище» (2011), «Метафізика Донецька» (2013), «Гібридна війна: inverboetinpraxi» (2017).

Список публікацій

 

Powered by SobiPro

Факультет у соціальних мережах