Міжнародна діяльність

 

Звіт про міжнародну діяльність кафедри історії України           

               

 

Салата Оксана Олексіївна, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України

1. III Międzynarodowai VIII InterdyscyplinarnaOgólnopolskaKonferencja "Natura-Czł-Kultura"м. Краків 23-26 червня 2017 р. / «Role of the media in the implementation of the Soviet and the Nazi regime in the city in 1939-1941»

2. International Ukrainianists Conference in Prague“Ukraine as a Cultural and Historical Narrative (Language, History, Literature). Organizers: East European Club, Czech Association of Ukrainianists, Institute of Eastern European Studies of the Faculty of Arts, Faculty of Arts, Charles University. м. Прага (Чехія) 24-26 листопада 2017 р./ Zachování národní identity ukrajinské holiduvpodmínkáchinformační konfrontacemezi Německema SSS Rběhemdruhé světové války» Міжнародна конференція україністів у Празі «Україна як культурний та історичний наратив (мова, історія, література)». Організатори: Східноєвропейський клуб, Чеська асоціація україністів, Інститут східноєвропейських студій філософського факультету Карлового університету. «Збереження українським народом національної ідентичності в умовах інформаційного протистояння Німеччини та СРСР у роки Другої світової війни»

3. Міжнародний круглий стіл «Множинність поділів: межі та кордони Габсбурзької, Османської та Російської імперій у XIX на початку XX ст.», м. Харкові 28-29 вересня, 2017 р. / «Ментальні кордони між Україною та Росією»

4. Міжнародний круглийстіл «Євроінтеграційний досвід Польщі: виклики для України» (до Дня незалежності Республіки Польща). М. Київ 15 листопада 2017 р. Київський університет імені Бориса Грінченка.

5. Подано 2 заявки на грант до Польщі та Німеччини.

 

Михайловський Віталій Миколайович, доктор історичних наук, професор кафедри історії України

1. III міжнародний конгрес дослідників, що вивчають історію Польщі (11-14 жовтня 2017 р. Краків, Польща). Дві доповіді: "Від Крева до Любліна. Унії в історії та їх розуміння в історіографії"; "Кінець/початок Європи на Дніпрі. Ранньомодерна Європа і Річ Посполита в рецепції мешканців руських воєводств в XVI - XVIII ст."

2. III-й польсько-український симпозіум з ранньомодерної історії "Przemiany polityczno-ustrojowe, gospodarczo-społeczne, kulturalno-religijne w prowincji Małopolskiej w epoce nowożytnej. Polsko-ukraińskie sympozja epoki nowożytnej" (8-10 листопада 2017 р. Краків, Польща). Доповідь та редакція тез.Доповідь: Все для суспільного блага. Ґродський суд у Летичіві перед 1581 р.

3. Участь в шести міжнародних конференціях, з’їздах істориків, серед яких VI-й з’їзд істориків медієвістів (Вроцлав 2018), 27–28-мі літуаністичні комісії при Польській академії наук (Варшава, 2018–2019), польсько- литовська конференція з історії парламентаризму (Краків, 2015), міжнародна конференція з історії селянства давньої Речі Посполитої (Цєхановєц, 2019).

4. Стажування в Інституті історії Польської академії наук (Варшаву), листопад 2019 рік. Виголошення доповіді: “Картографування історичного Поділля у пізньому Середньовіччі (до поч. XVI cт.)” та “Просопографічний аналіз учасників з’їзду у Галичі в 1427 році”.

5. Співпраця з професором Крістіаном Раффенсберґером (США) дозволила видати в 2019 році монографію “EUROPEAN EXPANSION AND CONTESTED BORDERLAND OF LATE MEDIEVAL PODILLYA. UKRAINE. Arc Humanities Press – Amsterdam University Press, 2019.”

6. Реалізація цього проекту дозволила приготувати до друку монографію “НОВИЙ РЕГІОН НА СХОДІ ЄВРОПИ: ІСТОРИЧНА ГЕОГРАФІЯ ТА СЛОВНИК ХОРОНІМІВ, ТОПОНІМІВ ТА ГІДРОНІМІВ ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНОГО ПОДІЛЛЯ (СЕРЕДИНА XIV – ПОЧАТОК XVI СТОЛІТТЯ)” яка знаходить на редагуванні у видавництві “Темпора”.

 

Тарасенко Ольга Олексіївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

1. Співпраця із Університетом Сетон Хол, Нью Джерсі, США триває із 2008 р.

2. Щороку проводяться міжнародні тематичні телемости між студентами університетів.

3. Завершено перший етап спільного науково-дослідного проекту «Дослідження історії української діаспори США на прикладі штату Нью Джерсі за допомогою цифрових технологій».

4. За темою «Дослідження історії української діаспори США на прикладі штату Нью Джерсі» протягом 2017 р. розроблено програму спец курсу та почалася розробка довідника «Українська діаспора штату Нью Джерсі, США».

5. Договір про міжнародне співробітництво у галузі освіти, науки та культури між нашими університетами підписаний 13 квітня 2016 р. Строк дії Договору не обмежений.

6. 98th National Council for the Social Studies (NCSS) Annual Conference, 17.11.2017. San Francisco, California, USA. «The Ukrainian Diaspora – An International Collaborative Project» by James K. Daly, Seton Hall University, New Jersey, USA, Olga Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine. Roundtable 2. International collaborations. /98 щорічна конференція Національної ради соціальних досліджень (NCSS), 17.11.2017. Сан Франциско, Каліфорнія, США. Джеймс К. Дейлі, Сетон Хол Університет, Нью Джерсі, США, Ольга Тарасенко, Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна «Спільний міжнародний проект – Українська діаспора». Круглий стіл 2. Міжнародне співробітництво.

7. Sixth Annual Teaching the World Forum. 28.04.2017. Conference focused on global education. Rutgers University, New Jersey, USA: «Visualizing the Ukrainian Diaspora». Facilitators: James K. Daly, Seton Hall University, New Jersey, USA, Olga Tarasenko, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine. Teacher education candidates from Ukraine and the USA worked on a digital humanities project to learn and use emerging technologies, creating an interactive web-based resource. /Шостий щорічний Всесвітній форум по навчанню. 28.04.2017. Конференція з питань глобальної освіти. Ратгерський університет, Нью Джерсі, США: «Візуалізація української діаспори». Фасилітатори: Джеймс К. Дейлі, Університет Сетон Холл, Нью Джерсі, США, Ольга Тарасенко, Київський університет імені Бориса Грінченка. Викладачі вищої освіти із України та США працювали у проекті використання цифрових технологій у гуманітарній сфері для вивчення і застосування нових технологій та створення інтерактивного веб-ресурсу.

 

Гедьо Анна Володимирівна, доктор історичних наук, професор кафедри історії України

1. Міжнародна науково-практична конференція «Оsobowość, społeczeństwo, polityka» 11-12 marca 2017 rokulublin «І. І. Соколов: Доля візантолога в тоталітарній державі»

2. Міжнародна наукова конференція «Грецька громада Ніжина: історія та сучасність», м. Ніжин (27-28квітня 2017 року) «Соціально-правовий статус ніжинської грецької громади в контексті універсалів українських гетьманів: джерелознавчий аспект»

3. Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішня політика і дипломатія Української Народної Республіки (до 100-річчя Української революції 1917 – 1921 рр.)» (Київ, ДАУ при МЗС України,27 квітня 2017 р.) «Мемуари дипломатів як джерело з історії зовнішньої політики УНР»

4. Міжнародна науково-практична конференція «Україна – Греція: історія відносин, сучасні виклики та перспективи співпраці» до 25-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Грецькою Республікою (Київ, ДАУ при МЗС України,16 травня 2017 року)«Архівна спадщина грецьких громад України»

 

Гуменюк Олена Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

1. Стажування за програмоюакадемічноїмобільності. Стипендіяфакультету «Артес Ліберале» Варшавського університету. Період: 1червня – 31 липня 2017 р., Варшава (Республіка Польща).

2. Участь у ІІІ міжнароднійконференції «Природа-Людина- Культура»23– 25 червня 2017 р., Краків (РеспублікаПольща) на базіПедагогічногоуніверситету в Кракові.

3. Публікаціяколективноїмонографії за результатами вказаноїконференції у Кракові. Публікаціяочікуєтьсянаприкінці 2017 р.

4. Організація візиту та проведення гостьових лекцій: Яна Станіслава Цєхановського, доктора факультету «Артес Лібералес» Варшавського університету та Крістіни Гонзалес Гайзан, доктора факультету «Артес Лібералес» Варшавського університету (Республіка Польща) 20 – 23вересня 2017 р.

5. Участь у четвертому (27 – 30 березня 2017 р., Краків (РеспублікаПольща)) та п’ятому (19 – 22 жовтня 2017 р., Черкаси (Україна))засіданняхУкраїнсько-польського форуму істориків.

6. Участь у роботіміжнародного круглого столу «ЄвроінтеграційнийдосвідПольщі: виклики для України» 15 листопада 2017 р. на базі ІФФ КУБГ,

7. Участь у міжнароднійконференціїукраїністів у Празі «Україна яккультурний та історичнийнаратив (мова, історія, література)» 24 – 26листопада 2017 р.

8. Участь у міжнародній науковій конференції «Українсько – польські відносини на тлі суспільно-політичних і культурнихпроцесів вЦентрально-СхіднійЄвропі (XX – XXI ст.)» (30 листопада – 1 грудня2017 р.) Харків, на базіХарківськогонаціональногопедагогічногоуніверситетуім. Г.С. Сковороди.

9. Подано 5 заявок на грант до Польщі та Німеччини.

10. Участь в проекті: Познань – осередок корпорацій студентських в 1920 – 1939 рр. 1 червня – 30 вересня 2019. Наукове дослідження: Наукові публікації у фахових українських та закордонних виданнях. Отримання Сертифікату від Польського комітету до справ ЮНЕСКО.

11. Стипендія Вишеградського фонду за темою проекту Православні українці в Поморському регіоні 1921 – 1939 (військові і політичні емігранти). Отримання Сертифікату від Вишеградського фонду.

12. Стипендія факультету «Артес Лібералес» Варшавського університету за темою проекту Українські молодіжні організації в Польщі в 1920 – 1939 рр.

 

Бонь Олександр Іванович, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України

1. Співробітництво з Товариством “Польща — Схід”. Студенти кафедри брали участь у Міжнародному археологічному таборі та у розкопках у Великопольському воєводстві спільно з Музеєм м. Конін.

 

 

 

Назва організації чи ЗВО, спільно з якою (яким) здійснюється співпраця

Назва проекту

Координатор проекту

Учасники співпраці

Польський культурно-освітній центр

Розробка Положення культурно-освітнього центру.

Ведення переговорів з польськими університетами на предмет співпраці з Центром.

Салата О.О.

Викладачі кафедри

Карлів університет (Прага, Чехія)

Спільне наукове дослідження «Діяльність української інтелігенції у Празі в роки Другої світової війни

Салата О.О.

Салата О.О.

Підготовка до спільної міжнародної конференції, присвяченої 100-літтю Комітету допомоги українським емігрантам у Чехії

Салата О.О.,

Гуменюк О.А.

Публікація наукових статей у науковому виданні Карлового університету «Oriens Aliter»

Салата О.О.,

Гуменюк О.А.

Куцик Р.Р.

Безпалько Б. Б.

Підготовка угоди про співпрацю та проведення експертно-аналітичної і мовної практики на базі Карлового університету у 2020 р.

Куцик Р.Р.

Університет Миколая Коперніка в Торуні (Польща).

Участь у написанні монографії «Сусіди. Українці і поляки в ХХ ст.» - видання заплановано орієнтовно на літо – осінь 2020 р. Видавець – Університет Миколая Коперніка в Торуні (Польща).

Гуменюк О.А.

Гуменюк О.А.,

Мохнатюк І.О.

Люблінський католицький університет Іоанна Павла ІІ (Люблін, Польща)

Підготовка спільної міжнародної конференції «Образотворення в історичній науці та в художній літературі» (вересень 2020)

Салата О.О.

Салата О.О.,

Гуменюк О.А.

Стажування на базі університету Салата О.О., листопад 2020

Салата О.О.

Публікація наукових статей у науковому виданні

Салата О.О.,

Гуменюк О.А.

Гостьові лекції доктора Альберта Новацкі (лютий 2020)

 

Посольство Республіки Польща

Сприяння у запрошенні гостьових професорів та організації спільних заходів

 

Ева Матушек-Загата, зав. відділу культурно-освітньої діяльності Посольства Р.П

Національний інститут архітектури та урбаністики у Варшаві (Варшава, Польща)

Гостьова лекція заступника директора Інститут, професора Томаша Славінскі

Салата О.О.

Гуменюк О.А.

Презентація виставки шедеврів містобудування Полської Республіки

Куцик Р.Р.

Підготовка до підписання угоди про співпрацю

Салата О.О.

Білостоцький державний університет (Білосток Польща)

Розробка спільного наукового збірника праць:

«Українсько-польське пограниччя в історії обох країн»

Салата О.О.

Салата О.О.

Підготовка до стажування двох викладачів (Будзар М.М., Боня О.І.)

Будзар М.М.,

Бонь О.І.

 

Факультет у соціальних мережах