Положення про центр


 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр архіво -, джерело - та музеєзнавства

кафедри історії України

історико-філософського факультету

Київського університету імені Бориса Грінченка

 

1. Загальні положення

1.1 Центр архів -, джерело - та музеєзнавстває одним з базових Центрів компетентностей кафедри історії України історико-філософського факультету, створюється за наказом ректора Київського університету імені Бориса Грінченка (далі - Університет) і працює на засадах самоврядування.

1.2.Центр архів -, джерело - та музеєзнавствастворюється з метою реалізації Нової освітньої стратегії Університету шляхом докорінної зміни якості підготовки фахівця – лідера, який відповідає потребам сучасного ринку праці, закріплення отриманих студентами теоретичних знань за обраною спеціальністю, формування самостійної, творчої та ініціативної особистості, набуття досвіду практичної роботи.

1.3. Діяльність Центру архів -, джерело - та музеєзнавстваспрямована на підвищення престижу Університету, зміцнення та розвиток його матеріально-технічної бази.

1.4.Центр архів -, джерело - та музеєзнавствапрацює на базі історико-філософського факультету за напрямом освітньої програми спеціальності 032 «Історія та археологія».

1.5. Навчально-науково-практичне керівництво діяльністю Центру архів -, джерело - та музеєзнавстваздійснюють закріплені за ним викладачі кафедри історії України.

1.6.Центр архів -, джерело - та музеєзнавствазабезпечує проведення практичних занять студентів спеціальності «Історія та археологія» та організовує виробничу практику студентів спеціальності «Історія та археологія» у тісному контакті з відділом практики та студентським науковим товариством Університету.

1.7.Центр архів -, джерело - та музеєзнавствастворюється як структурний підрозділ кафедри історії України і не є юридичною особою. Всі фінансові розрахунки Центр архів -, джерело - та музеєзнавстваздійснює через розрахунковий рахунок Університету.

1.8.Центр архів -, джерело - та музеєзнавстварозміщується за місцем знаходженням Історико-філософського факультету Університету та використовує його матеріально-технічну базу.


Головна мета

Дати студентам – майбутнім учителям історії – знання для організації у школі музейної справи. Оволодіння студентами на основі знань законів історичного розвитку, закономірностей здатністю до збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну цінність, умінням і навичками їх застосування для аналізу конкретних історичних процесів. Формування суспільної культури громадянина.

Завдання курсу

Під час лекційних і семінарських занять необхідно навчити студентів розуміти поняття фондів музею, їх місце в системі історичного і культурного спадку; здійснювати наукову організацію фондів; знати їх структуру, організацію роботи з комплектування; здійснювати відбір з оточуючого середовища предметів, що являють собою історичну, музейну цінність; брати участь у палеонтологічних археологічних, етнографічних експедиціях, здійснюючи наукову музейну експертизу, організувати музейну справу у середньому навчальному закладі; критично аналізувати різноманітну історичну інформацію, самостійно мислити і формувати власні уявлення про ту чи іншу епохи й історичний розвиток.

2. Цілі діяльності Центру архів -, джерело - та музеєзнавства

2.1. Центр архів -, джерело - та музеєзнавства створюється з метою практичної орієнтації освіти в галузі архівної справи, джерелознавстьва та музеєзнавства з подальшим її широким доступом до працевлаштування, задля ефективної підготовки студентів із особливим інтересом до соціальної діяльності для подальшого вирішення інструментальних та загальнонаукових задач.

2.2. Діяльність Центру архів -, джерело - та музеєзнавствапередбачає формування наступних компетентностей:

2.2.1. Загальні компетентності:

− чітко оперувати і володіти понятійно-категоріальним апаратом;

− застосовувати знання про музейну справу для підготовки та прийняття рішень по формуванню та створенню музею;

− здійснювати відбір з оточуючого середовища предметів, що являють собою історичну, музейну цінність;

− використовувати методологічну функцію музеєзнавчої науки при вивченні гуманітарних і спеціальних дисциплін;

− здійснювати наукову музейну експертизу;

− критично аналізувати різноманітну історичну інформацію, самостійно мислити і формувати власні уявлення про ту чи іншу епохи й історичний розвиток.


2. Основні завдання та функції Центру

 

2.1. Основними завданнями Центру є:

2.1.1. здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень в області джерелознавства, археографії та текстології;

2.1.2. пошук, вивчення і підготовка до публікації історичних джерел;

2.1.3. поширення результатів наукових досліджень в галузі історії, джерелознавства, археографії та текстології, проведення семінарів, російських і міжнародних конференцій, участь у міжнародних дослідницьких та видавничих проектах;

2.1.4. залучення до наукової роботи Центру викладачів, наукових працівників, які навчаються Київському університеті імені Бориса Грінченка;

2.1.5. використання результатів наукових досліджень в освітньому процесі;

2.1.6. розвиток міжнародного наукового співробітництва Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до напрямів діяльності Центру з провідними світовими науковими центрами;

2.1.7. організація спільної науково-дослідницької та видавничої діяльності з російськими організаціями відповідно до напрямів діяльності Центру.

2.2. Відповідно до покладених на нього завдань Центр здійснює такі функції:

2.2.1. проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження в галузі історії, джерелознавства, археографії та текстології;

2.2.2. здійснює виявлення, вивчення і підготовку до публікації історичних джерел з урахуванням сучасних досягнень джерелознавства, археографії та текстології;

2.2.3. здійснює підготовку до видання комплексів історичних джерел, публікацій за результатами наукової діяльності Центру наукових доповідей, статей, навчальних посібників, монографій, серіальних видань, альманахів і інших наукових видань;

2.2.4. організовує і проводить семінари, конференції, симпозіуми та інші наукові та навчально-наукові заходи, в тому числі, міжнародні;

2.2.5. організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами Київському університеті імені Бориса Грінченка освітні заходи (лекції, семінари, літні та зимові школи, програми міжнародних обмінів).

Факультет у соціальних мережах