Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Наукова тема 2021-2026 рр.

Наукова тема

«Початкові етапи урбанізації у давніх суспільствах за археологічними джерелами»

03.2021 - 03.2026

реєстраційний номер  : 0121U110186

     Більшість населення планети нині проживає у містах. Як форма розселення міста вперше виникли декілька тисячоліть тому. Вивчення історії їх виникнення, становлення та занепаду становить інтерес для визначення шляхів подальшого їх існування та розвитку, в тому числі стосовно урбанізованих населених пунктів, які мають давню історію, таку, приміром, як Київ. Тому цілком закономірними виглядають існуючі на кафедрі історії України  спеціалізація “Історія урбаністики” та навчальна дисципліна “Регіональна історична урбаністика” на кафедрі Всесвітньої історії історико-філософського факультету. Таким чином наукові дослідження з історії ранніх етапів урбанізації  відповідають зазначеним вище напрямкам навчальної роботи на факультеті.

     Ранні етапи появи та проявів міського життя для більшості території України стали відомі майже виключно завдяки археологічним джерелами. Водночас їх використання у історичних, в тому числі урбаністичних студіях, виглядає недооціненим. Важливим є не лише залучення широкого кола джерел, але і систематизація відомостей стосовно трьох ключових етапів у становленні міських центрів на території України у давнину. Це початки урбанізації та її занепад у V-IV тис. до н.е (трипільська археологічна культура), повторне становлення міських центрів у IX-IV ст. до н.е. (ранній залізний вік) та генеза міських центрів доби Русі у ІХ-ХІІ ст., які отримали подальше продовження.

         Робота над пропонованою плановою темою відкриває перспективи у налагодженні плідного співробітництва НДЛ археології на ниві наукових досліджень з усіма кафедрами історико-філософського факультету, оскільки феномен урбанізації та різні його аспекти потребують як широкого історичного, так і філософського аналізу та узагальнення. Можливим виглядає не лише залучення науково-редагогічного потенціалу кафедр до виконання окремих розділів пропонованої планової теми, але і використання отриманих результатів у навчальному процесі з огляду на вже існуючі спеціалізацію та навчальну дисципліну, що стосуються урбаністики.

     Об’єкт дослідження:

ранні міські орнанізми на території України V-IV тис. до н.е. - ШХ-ХІІ ст., відомі за свідченнями археологічних досліджень

     Предмет дослідження:

аспекти становлення та розвитку міського життя — цивілізаційні, економічні соціально-політичні, технологічні,  ідеологічні.

     Мета дослідження:.

Отримання, упорядкування та узагальнення археологічних джерел, пов’язаних із становленням давніх міст та міського життя на території України, виявлення особливостей та загальних закономірностей цього процесу.

     Завдання дослідження:

-продовження археологічного вивчення трипільських протоміст (V-IV тис. до н.е); міських утворень раннього залізного віку (ІХ-IV ст. дл н.е); міських утворень доби середньовіччя, в тому числі міста Києва та літописного міста Треполь.

-дослідження економічного та технологічного розвитку міських центрів від  V-IV тис. до н.е до XVII ст.

-проведення експериментальних досліджень по вивченню та відтворенню давніх виробничих технологій

-за результатами досліджень розробити навчально-методичні матеріали по проведенню польових та камеральних археологічних досліджень

-використати результати досліджень для створення навчальних курсів, виставок, музейних експозицій, музеєфікації досліджених об’єктів

-розвивати науково-популярне забезпечення досліджень з метою інформування громадськості про результати досліджень

     Очікувана теоретична та практична значущість дослідження:

  • на теоретико-методологічному рівні:

-розробка теоретичних питань проявів та розвитку ранньої урбанізації від V-IV тис. до н.е по ХІ ст. на підставі археологічних джерел

-розробка і обґрунтування методології археологічних досліджень, спрямованих на вивчення процесів урбанізації

-подальша розробка методики використання процесу та результатів археологічних досліджень у практико-орієнтованому навчальному процесі

  • на рівні практичного впровадження:

-організація та проведення польових досліджень для забезпечення археологічної практики в умовах університету;

-використання процесу та результатів наукових досліджень для проведення практичних занять з курсу “Археологія і давня історія України”

-використання процесу та результатів наукових досліджень для забезпечення спеціалізації “Історична урбаністика”

-залучення студентів до наукової роботи з результатами польових археологічних досліджень;

-розробка засад музеєфікації досліджених об’єктів та досліди з їх музеєфікації у Трипіллі.

-публікація результатів досліджень, створення виставок та постійної музейної експозиції за результатами розкопок та досліджень давніх технологій      

     Результати дослідження будуть:

- узагальнені й опубліковані у традиційному форматі наукових статей, колективної монографії та навчально-методичних матеріалів;

- розроблені й представлені у форматі електронних навчальних ресурсів;

- висвітлені популярно (написання науково -популярних книжок, статей, мережеві публікації, створення телепередач, рекламних роликів, виступів на радіо і телебаченню.

- апробовані на міжнародних і всеукраїнських конференціях, форумах, з’їздах, круглих столах, науково-практичних семінарах.

Факультет у соціальних мережах