Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема перейменовано Історико-філософський факультет на


- ФАКУЛЬТЕТ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Ідеологія роботи центру

 

Ідеологія та практика роботи Центру археологічних досліджень

            З осені 2017 року на базі НДЛ археології історико-філософського факультету створено Центр археологічних досліджень. Мета його діяльності — забезпечення практико-орієнтованого навчального процесу. Передбачено проведення занять з археології, історії Стародавнього Світу та Середніх віків, етнографії.

            Для створення Центру використано робоче приміщення НДЛ археології (аудиторія 417 на вул. Маршала Тимошенка, 13Б).

            Обладнання: меблі та ІТ обладнання, інструменти для польових робіт. Матеріали: навчальні матеріали для занять з основ археології (знахідки), література та документація

Меблі — використано 4 шафи, 5 стелажів металевих (бібліотечні), 2 великих столи, 4 парти, стільці.

Техніка: 2 нівеліри, тахеометр, 2 цифрові фотоапарати, 5 USB мікроскопів медійним проектором.

Додаткове обладнання — інструменти, креслярські приналежності тощо, які використовують під час археологічних досліджень.

Література, документація. Використовується бібліотка НДЛ із зразками наукової літератури (монографії, періодичні видання, відбитки, автореферати тощо), в тому числі і у електронному форматі, зібрані співробітниками та надані меценатами. Зразки документації (креслення, описи, фотознімки) отримані під час роботи експедицій НДЛ.

Навчальні матеріали — зразки давніх будівельних матеріалів, керамічних виробів, знарядь праці отримані під час експедицій НДЛ.

            В основу організації простору для практичних занять покладено концепцію робочого місця у камеральній лабораторії, прийняту в системі НАН України. В якості прикладу робочого місця науковця можуть бути використані робочі місця співробітників НДЛ.

            В основу організації практики закладено ідею реалізації міні-дослідження. Передбачено упродовж практичних занять охопити дослідницьку роботу археолога від проведення археологічних розкопок до обробки отриманих матеріалів та інформації з виходом на написання.

            Відповідно передбачено засвоєння правил та набуття навичок створення польової документації. До неї входять:

  • польовий щоденник,
  • полове креслення,
  • польова та камеральна фотофіксація,
  • польовий опис знахідок
  • миття
  • основи реставрації,
  • складання опису знахідок
  • складання інвентарного опису знахідок
  • фотографування знахідок
  • малювання

Відпрацьовюються правила та навички роботи з археологічними знахідками:

            У якості навчальних матеріалів на цьому етапі практичних занять використано знахідки з поселень трипільської культури Майданецьке, Небелівка, Коломійців Яр, Трипілля. Практиканти під керівництвом викладача та за участю співробітників НДЛ працюють з ними, Це реальна робота, спрямована на підготовку Наукового звіту про польові дослідження та виконання планової теми НДЛ.

            Наступний крок - практичне освоєння роботи з отриманою інформацією з використанням відповідних комп’ютерних програм, написання звіту про дослідження як проміжної ланки до створення наукової праці.

            Наступний крок — написання власне наукової роботи з використанням отриманих джерел. Вивчаються види і структура наукових праць.

            Відпрацьовується складання списку джерел та наукової літератури згідно вимог різних періодичних видань, в тому числі тих, що входять до баз даних SCOPUS та Web of Science з використанням бібліотеки НДЛ.

Під час практичних занять передбачене ознайомлення з науковою термінологією, причому як українською так і англійською мовами.

           

            Робота штатних співробітників НДЛ у Центрі є частиною реального дослідницького процесу — власне, це є праця над виконанням планової теми, до якої залучено додаткові сили, а саме студентів-першокурсників.

            У якості міні-дослідження пропонуються дві основні теми: керамічні вироби та відбитки рослин на будівельних матеріалах. При виконанні цієї роботи студенти отримають не лише навички з пошуку інформації, опису артефактів, але й роботу з обладнанням Центру (фотокамери, мікроскопи). На виході заплановано отримати невеликі розділи до звіту (2-3 сторінки) від кожного практиканта, на основі яких можуть бути написані наукові міні-статті (при бажанні — конкурсні наукові роботи). Завдяки цьому студенти отримають практичні навички з написання та ілюстрування наукових працю у галузі археології. При цьому результати їх праці матимуть цілком реальне значення для наукової роботи НДЛ.

           

М.Ю. Відейко

зав. НДЛ археології

доктор історичних наук

Факультет у соціальних мережах