Про кафедру

     Рішенням Вченої Ради Київського університету імені Бориса Грінченка 1 вересня 2021 року розпочала свою діяльність кафедра політології історико-філософського факультету.

     Кафедра політології у нинішньому форматі є результатом еволюційної трансформації кафедри філософії, що утворилась в 1994 році та здійснювала також викладання дисциплін суспільно-політичного блоку. Під егідою Інституту лідерства, освітнього законодавства і політики з 2007 по 2012 рік функціонувала кафедра суспільно-політичних дисциплін, котра в процесі структурних змін, увійшла до складу кафедри філософії.

     Місією кафедри політології є створення освітнього простору для самореалізації сучасного студента,  підготовка висококваліфікованих, соціально відповідальних, креативних, патріотично налаштованих фахівців з високим рівнем духовних цінностей, світоглядними позиціями, загальними й професійними компетентностями та мотивованими реалізувати інноваційний науковий та професійний потенціал.

     Стратегічна мета кафедри полягає охоплює два виміри. Перший, це ‒ забезпечення тривкого інноваційного розвитку навчальної та науково-дослідницької діяльності в суспільно-політичній царині у межах загальноосвітнього контексту Університету. Другий  вимір, це надання таких знань й компетенцій, що нададуть можливість випускнику стати у майбутньому суб’єктом політики, брати участь у суспільно-політичних процесах і впливати на розвиток держави, гармонійно корелюючи особисті та суспільні інтереси.

     Пріоритетні завдання кафедри:

 • підвищення якості та функціональності професійно-педагогічної освіти;
 • формування професійної компетентності майбутніх фахівців-політологів;
 • розроблення науково-методичного забезпечення викладання суспільно-політичних дисциплін;
 • педагогічний супровід наукових пошуків студентів;
 • апробація та оприлюднення наукового доробку професорсько-викладацького складу кафедри та студентів на наукових конференціях (різних рівнів), фахових виданнях в Україні та за кордоном;
 • налагодження міжнародних зв’язків.

     Високий рівень викладання, орієнтація на засвоєння студентами не лише важливих теоретичних знань, а і практичних умінь, забезпечується висококваліфікованими фахівцями, що входять до  професорсько-викладацького складу кафедри політології, що сформований з фахівців, які мають значний науково-педагогічний та практичний досвід роботи.

     Кафедра орієнтується на гармонійне поєднання традицій класичної освіти та інноваційних освітніх технологій; нерозривний зв'язок отриманих знань та їх застосування на практиці; співпрацю на основі взаємної поваги і взаємодопомоги; виховання активних, самодостатніх та прогресивних фахівців, здатних до постійного вивищення загальних і фахових компетентностей, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін.

     На високому науково-методичному рівні здійснюється викладання суспільно-політичних дисциплін для студентів різних освітніх рівнів та спеціальностей на факультетах та в інститутах університету.

     Кафедра працює за такими напрямами:

 • викладання дисциплін, спецкурсів, спецсемінарів;
 • науково-методична робота;
 • організаційно-виховна робота;
 • підготовка студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних конференціях;
 • робота проблемних груп, гуртків і факультативів;
 • організація і проведення практик;
 • зв'язок зі школами;
 • підготовка студентів до захисту курсових, дипломних, магістерських робіт;
 • індивідуальна робота зі студентами;
 • проведення консультацій;
 • атестація та семестровий контроль рівня знань студентів;
 • організація самостійної роботи студентів;
 • участь у засіданнях кафедри, радах факультету, університету, спеціалізованих радах по захисту кандидатських і докторських дисертацій;
 • опонування, рецензування наукових досліджень, підручників, посібників;
 • участь у науково-практичних, експертних, приймальних комісій;
 • виступи на Всеукраїнських і Міжнародних науково-практичних конференціях;
 • підготовка й участь у факультетських, університетських, районних, міських заходах;
 • участь у довузівській підготовці;
 • громадська робота.

     Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над оновленням і вдосконаленням навчально-методичного забезпечення викладання суспільно-політичних дисциплін, впровадженням інновацій в освітній процес. Співробітники кафедри регулярно підвищують свою науково-викладацьку майстерність, проходять стажування, у тому числі зарубіжні.

     Фахівці кафедри беруть участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, а також публікуються у престижних наукових виданнях,  де висвітлюються результати проведених фундаментальних і прикладних досліджень.

     Активним і цілеспрямованим студентам кафедра надає можливість з першого року навчання почати успішну наукову кар'єру. Викладачі кафедри з великим ентузіазмом здійснюють наукове керівництво в процесі проведення досліджень, написання наукових статей, підготовки доповідей на конференції, участі в конкурсах на отримання грантів.

     Наші студенти беруть участь як у конференціях, що проводяться на рівні кафедри, історико-філософського факультету, так і на рівні Університету, всеукраїнських і міжнародних конференціях, а також публікують статті з результатами своїх наукових пошуків, що слугує вагомим доробком для тих, хто планує продовжити навчання в магістратурі та аспірантурі.

     Кафедра політології співпрацює з провідними державними  установами та політичними організаціями, що є базами студентських практик.

     Міжнародна активність кафедри політології містить в собі:

 • наукове стажування;
 • спільні наукові проекти;
 • дослідження спільних наукових тем;
 • гостьові лекції;
 • спільні грантові програми;
 • участь у конференціях студентів та викладачів.

     Колектив кафедри політології історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка відрізняє творча інтелектуальна атмосфера, відкритість до спілкування, інноваційне мислення та дбайливе ставлення до традицій минулого.

     Двері кафедри завжди відкриті для всіх, хто прагне знань та розвитку.

Факультет у соціальних мережах